SlovakEnglish (United Kingdom)žiadosť o cenovú ponuku
záväzná prihláška
prezentačné materiály

Akreditované školiace stredisko

Spoločnosť BOZPO je oprávnenou organizáciou MPSVaR SR a NIP na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Školiace stredisko vykonáva a zabezpečuje kurzy, semináre a odborné prípravy.

KURZY :
- Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov motorových vozíkov.
- Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov ručných motorových reťazových píl.
- Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov viazacích prostriedkov.
- Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov stavebných strojov.
- Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov zdvíhacích zariadení.
- Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov tlakových nádob.
- Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov plynových zariadení.
- Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov vysokozdvižných plošín.
- Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava osôb pre montáž a demontáž lešení (lešenári).
- Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov stavebných výťahov.
- Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov zvislých rolovacích brán.
- Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov.

ŠKOLENIA :
- Vstupné a opakované školenie zamestnancov z BOZP a OPP.
- Školenie zástupcov zamestnancov.
- Školenie vedúcich zamestnancov z BOZP a OPP.
- Školenie zamestnancov vykonávajúcich práce vo výškach.
- Školenie vodičov z povolania a vodičov referentov.
- Školenie z poskytovania prvej pomoci.
- Školenie pre prácu s chemickými látkami.
- Školenie zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok.
- Školenie zamestnancov v oblasti odpadového hospodárstva.

ODBORNÉ PRÍPRAVY:
- Základná odborná príprava bezpečnostných technikov (BT).
- Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov.
- Odborná príprava technikov požiarnej ochrany (TPO) a preventivárov požiarnej ochrany obce.
- Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany (TPO).

POZOR dňa 8.7.2016 zverejnil Národný INŠPEKTORÁT Práce na svojej webovej stránke nasledujúcu informáciu :
Vyhláška  Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov (ďalej „vyhláška č. 77/1965 Zb.“) bola vydaná ako vykonávací predpis k zákonu č. 65/1961Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej „BOZP“). Nakoľko bol zákon č. 65/1961 Zb. o BOZP dňom 01. 01. 1966 zrušený zákonom č. 65/1965 Zb., týmto dňom zároveň  sa stala neúčinnou aj vyhláška č. 77/1965 Zb.
Ústav vzdelávania a služieb bol založený rozhodnutím Ministerstva výstavby a techniky až dňa 16.03.1970 (ďalej „ÚVS“). Zriaďovacou listinou číslo 341/M-1999 vydanou rozhodnutím ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 25.02.1999 bola zriadená štátna príspevková organizácia Ústav vzdelávania a služieb, Bratislava, IČO: 214 900 (ďalej „ÚVS ŠPO“).
            ÚVS ŠPO v zmysle uznesenia vlády SR č. 851 zo dňa 25.10.2000 bol zaradený do privatizácie a v roku 2002 došlo k jeho privatizácií priamym predajom spoločnosti Ústav vzdelávania a služieb, s. r. o., Bárdošová 33, IČO: 35 810 700, zapísaný do OR SR dňa 25.04.2001 (ďalej „UVS s. r. o.“) Predajom v rámci privatizácie tak analogicky svoje opodstatnenie stratila zriaďovacia listina ÚVS ŠPO číslo 341/M-1999 zo dňa 25.02.1999.
            V čase platnosti vyhlášky č. 77/1965 Zb., t. j. do 01.01.1966 udeliť oprávnenie na obsluhu stavebného stroja a vydať o tom preukaz malo v pôsobnosti Ministerstvo stavebníctva alebo ním poverený orgán.
            ÚVS založený 16.03.1970, ÚVS ŠPO zriadený 25.02.1999 a ani ÚVS s. r. o. zapísaný do OR SR dňa 25.04.2001 nemohli byť Ministerstvom stavebníctva poverené ako orgány na vydávanie preukazov v zmysle § 9 ods. 1 vyhlášky č. 77/1965 Zb., nakoľko táto v čase ich vzniku bola už neplatná.
            Vydávanie písomných dokladov o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie pre obsluhu stavebných strojov a zariadení je v zmysle príslušných platných ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) a vyhlášky č. 356/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti (ďalej „vyhláška č. 356/2007 Z. z.“), preto sa preukazy obsluhy stavebných strojov vydané na základe vyhlášky č. 77/1965 Zb. Ústavom vzdelávania a služieb s. r. o. považujú za neplatné. Pri neplatnosti preukazu nie je možné vykonať aktualizačnú odbornú prípravu každých päť rokov podľa § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z.  
          Podotýkame, že ak sa strojník preukáže strojníckym preukazom vydaným podľa vyhlášky č. 77/1965 Zb. pri inšpekcii práce alebo pri vyšetrovaní pracovného úrazu, v nadväznosti na vyššie uvedené, predloženým preukazom nie sú splnené požiadavky § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.

Mgr. Róbert Šujan
Manažér školení a kurzov
Školiace oddelenie
mobil: +421 907 712 294
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Odborná príprava na manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
Školiteľ: Mgr. Monika Pánisová


Školenie pre práce vo výškach 21.10. - 26.10.2016
Lektor: Bc. Oliver Kováč


Základný kurz  §21 až  §23 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
Školiteľ: Ing. Emil Valach


Základný kurz obsluha reťazových píl Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s., Skúška dňa 3.6.2016
Lektor: Krausko
Kurz z poskytovania prvej pomoci - Prievidza
Školiteľ : Ivana Pösova, Monika Tóthová


Kurz práce vo výškach pomocou špeciálnej techniky, Areál spol. BOZPO
Lektor: Ing. Kofrit, Bc. Kováč
6548

Kurz obsluhy reťazových píl pre zamestnancov - Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s., ukončený 28.1.2015
Školiteľ : Jozef Krausko
014

Ďalšia odborná príprava požiarnej ochrany – Prievidza
Školiteľ: Ing. Emil Valach
0132

Kurz z poskytovania prvej pomoci - Prievidza
Školiteľ : Ivana Pösová
202

Základný kurz „ obsluhovateľov reťazovej píly" ÚPSVaR Malacky
201

Základné školenie – Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov § 22
Školiteľ : Ing. Vladimír Lipovský
Základné školenie – Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov § 22

Základný kurz „ Bezpečnostný technik“
Školiteľ : Ing. Milan Bojsa
Untitled-1

Základný kurz „ obsluhovateľov reťazovej píly“ pre členov ZHZ Holcim Slovensko a.s. Rohožník
Untitledokp-1

Opakované školenie zamestnancov vykonávajúcich práce vo výškach a opakované školenie z BOZP a OPP, SZČO Prievidza
Školiteľ: Ing. Milan Javorka
Opakované školenie zamestnancov vykonávajúcich práce vo výškach a opakované školenie z BOZP a OPP, SZČO Prievidza

Základný kurz „Obsluha reťazovej píly, MsÚ Handlová
pilcik-handlova bac33

Školenie zamestnancov bezpečnostného značenia pri prácach na cestách a praktická ukážka bezp. práce pri obsluhe stavebného stroja v súčinnosti s ostatnými zamestnancami, spol. COLAS Slovakia
Školiteľ : Zdeněk Ondrejovič, Mgr. Peter Belai
Untitled-1 90685

Kurz školenie obsluhy stavebných strojov, ÚPSVaR Stará Ľubovňa
Školiteľ : Zdenek Ondrejovič
Untitled-1 0a270

Kurz z poskytovania prvej pomoci – spol. BISO Schrattenecker Slovakia, s. r. o.
školiteľ : MUDr. Július Gažovič
Untitled-1 ed60f
Kurz školenie obsluhy viazačských prostriedkov, Inžinierske stavby, a.s. Košice
Školiteľ : Jozef Kofrit, Zdenek Ondrejovičovp 1d170
Kurz obsluha reťazovej píly v Rim. Sobote pre ÚPSVaR RS
kurzMVp 90011

Základný kurz MV – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
upsvar 7aa32

Základný kurz strojníkov v Námestove v termíne od : 4.12 – 13.12.2013
sko 7d1d2

Základný kurz MV- DOBRÝ PASTIER – KLÁŠTOR POD ZNIEVOM OZ
kurzMV e9c16
Základný kurz obsluhovateľov RMRP Stredoslovenská energetika, a. s. konaného od 18-24.6.2013Lektor : p. Krausko
P6180048
P6190054
P6210056