SlovakEnglish (United Kingdom)žiadosť o cenovú ponuku
záväzná prihláška
prezentačné materiály

Pracovná zdravotná služba

Spoločnosť BOZPO vykonáva pracovnú zdravotnú službu (PZS) na základe vydaného oprávnenia č. : OPPL-6109/2007-Oj zo dňa 16.7.2007.


Náplň výkonu pracovnej zdravotnej služby :
- Vykonávame lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci - vstupné, výstupné,
   periodické, mimoriadne a následné.
- Vykonávame odborné vyšetrenia k výkonu lekárskej preventívnej prehliadky
   vo vzťahu k práci, perimetrické scriningové vyšetrenie – statickým počítačovým 
   perimetrom, EKG, scriningovu audiometriu, spirometrické vyšetrenie, chladové 
   testy podľa Rejska.
- Vykonávame Fotopletyzmografické vyšetrenie na objednanie aj na základe indikácie
   lekára na priamu platbu.
- Zisťovanie nebezpečenstiev a hodnotenie zdravotných rizík.
- Dohľad nad pracovným prostredím.
- Školenie zamestnancov na rizikových pracoviskách.
- Odborné poradenstvo a pomoc.
- Zabezpečovanie dohľadu a poradenstva pri projektovaní a výstavbe sociálnych zariadení a
   zariadení na osobnú hygienu.
- Zabezpečenie školení z poskytovania prvej pomoci.
- Pravidelné rozbory príčin vzniku pracovných úrazov v súvislosti s prácou a pracovným prostredím. 
- Konzultačné služby.
- Kvalitný tím zdravotníckych odborníkov po celom území SR.

 
lpp 7a6a9

Pracovná zdravotná služba BOZPO, s.r.o. Vám ponúka možnosť organizovania odborných seminárov a prednášok v spolupráci so zdravotnými pracovníkmi - špecialistami pre požadované druhy činností.