SlovakEnglish (United Kingdom)žiadosť o cenovú ponuku
záväzná prihláška
prezentačné materiály

Bezpečnostnotechnická služba

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. v oblasti bezpečnosti práce ponúka formou outsourcingu bezpečnostnotechnickú službu (BTS) v zmysle § 22 zák. č. 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov, a aj implementovanie praktických prvkov a postupov podľa smernice OHSAS 18 001 ako aj ďalšie doplnkové služby súvisiace s bezpečnosťou technických zriadení na základe vydaných oprávnení MPSVaR a NIP (č. BTS-000015-06, VVZ-0478/07-01.1) a príslušných osvedčení zamestnancov pravidelnými výkonmi priamo u objednávateľa.

0001

Rozsah služieb a činností : 
- zabezpečenie výkonu autorizovaného bezpečnostného technika  priamo u objednávateľa,
- komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, pracovného prostredia, 
- vypracovanie zákonnej dokumentácie pre zamestnávateľov z oblasti BOZP,
- posúdenie a následné spracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri výkone činností zamestnancov,
- poradenstvo (mailové, telefonické) pri vyšetrovaní pracovných úrazov,
- príprava kompletných podkladov pri vzniku pracovného úrazu,
- zastupovanie objednávateľa pri šetrení závažného pracovného úrazu,
- poradenstvo pri zavádzaní systému OHSAS 18001,
- organizovanie školení zamestnancov,
- vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP priamo na pracovisku.