SlovakEnglish (United Kingdom)žiadosť o cenovú ponuku
záväzná prihláška
prezentačné materiály

Povinné oprávnenia a osvedčenia, certifikáty

Oprávnenia vydané NIP SR :
 

Bezpečnostnotechnická služba
- oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby

Oprávnenia vydané NIP SR na výchovu a vzdelávanie :


Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
- 01.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
- 01.2 Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov
- 01.3 Výchova a vzdelávanie zam., ktorí budú osobne vykonávať úlohy bez. technikov a autorizovaných bez. technikov
- 02.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu VTZ tlakových v rozsahu A a 4, Ba
03.2.Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích
03.4 Výchova a vzdelávanie viazačov bremien 
- 04.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových
- 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky
- 05.2 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických
06.1 Výchova vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
- 07.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov pracujúcich vo výške  - výchova a vzdelávanie zamestnancov pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky
07.2 Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári)
08.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení
- 09.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných poľnohosp. strojov a zariadení
- 10.1 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení
10.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva
10.3 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

Oprávnenia vydané HBÚ SR :


01.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti ochrany práce pri činnostiach upravených zákonom č. SNR č. 51/1988 zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon")
- 03.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu VTZ zdvíhacích
- 03.4 Výchova a vzdelávanie viazačov bremien
- 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov
- 05.2 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov
- 06.1 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
- 08.1 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení

Oprávnenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR :


Pracovná zdravotná služba
- oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby
- zmena vedúceho tímu UVZ SR
- vykonávanie niektorých úloh pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľov
- vykonávanie úloh pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľov samostatne formou BTS

Oprávnenia vydané MZ SR :
 

Kurz prvej pomoci
- rozhodnutie MZ SR o vydaní osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci
- akreditácia MZ SR o vykonávaní kurzu z poskytovania prvej pomoci

Oprávnenia vydané MŠVVaŠ SR :


- Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania: Práca s dezinfekčnými
   prípravkami na profesionálne použitie a práca s prípravkami na reguláciu živočíšnych
   škodcov na profesionálne použitie

- Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania: Práca pri odstraňovaní
   azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

- Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania: Práca s veľmi toxickými
   látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami


Oprávnenia vydané SNAS :


Slovenská národná akreditačná služba
- osvedčenie č. S-310 o akreditácii Laboratória bezpečnosti a hygieny pracovného prostredia
- rozsah akreditácie

Oprávnenia vydané MŽP SR :


Závažné priemyselné havárie
- MŽP SR - rozhodnutie o oprávnení vykonávať odbornú prípravu
- MŽP SR - rozhodnutie o predĺžení autorizácie 001-2016-AUT-3,2Oprávnenia vydané MV SR :


Ochrana pred požiarmi 
- základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- ďaľšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
- odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obcí
- základná príprava členov hasičských jednotiek


Oprávnenia vydané OPO :


Vyhradené technické zariadenia - montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky
- vyhradené technické zariadenia elektrické
- vyhradené technické zariadenia tlakové
- vyhradené technické zariadenia zdvíhacie
- vyhradené technické zariadenia plynové

Oprávnenia vydané MO SR :


Vyhradené technické zariadenia - odborné prehliadky a odborné skúšky pre Ministerstvo obrany SR
- oprávnenie na vykonávanie opráv zdvíhacích vyhradených technických zariadení
oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok zdvíhacích
   vyhradených technických zariadení

oprávnenie na vykonávanie opravy vyhradených technických zariadení
   elektrických

oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a opráv
   vyhradených technických zariadení tlakových

oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a opráv
   vyhradených technických zariadení plynových

- oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a opráv
   tlakových zariadení
Akreditácie vydané MŠVVaŠ SR - lektor :
 

Pedagogické minimum a andragogické vzdelávania lektorov

- Akreditácia ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR na vzdelávací program
   ďaľšieho vzdelávania
Osvedčenia :
 

- autorizovaný bezpečnostný technik
- špecialista na závažné priemyselné havárie
- špecialista požiarnej ochrany
- špecialista pre ŽP a vodohospodárstvo
- požiarny technik
- odborný pracovník vyhradených technických zariadení – revízny technik - elektrických,
  tlakových, zdvíhacích a  plynových zariadení
- lektor stavebných strojov
- inštruktor lešenárskej techniky
- inštruktor horolezeckej a špeciálnej techniky
- inštruktor obslúh motorových vozíkov
- odborne sposobilá osoba na výkon civilnej ochrany
 - inštruktor poskytovania prvej pomoci
- bezpečnostný poradca ADR
- odborný pracovník (BT) pre banskú činnosť
- odborný pracovník vyhradených technických zariadení plynových
- odborne spusobilá osoba v prevenci rizík (ČR)
- odborne spusobilá osoba v požární ochraně (ČR)
- koordinátor bezpečnosti na staveništi (ČR)Certifikáty :
 

- certifikát člena Zväz stavebných podnikateľov Slovenskaertifikát člena Zväz
   stavebných podnikateľov Slovenska

- certifikát člena Společná vize, o.z. ČR
- certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
- certifikát člena v ZAP
- externý audítor OHSAS
- interný audítor QMS
- EUGOSH
- BOZP pre malé a stredné podniky
- interný audítor IMS
- EBCL - European Business Competence Licence


Iné:

- oprávnenia výrobcov hasiacich prístrojov