nedeľa, október 17
  • English

Ako postupovať pri stavbe domu

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Rozhodli ste sa, že si postavíte vlastný dom? Už vybavenie povolení naň sú polovicou úspechu. Kde začať a ako postupovať i to, o čo všetko a na akých úradoch žiadať vysvetľujú experti.

Odpovedá  Mária Ronecová zo spoločnosti MPL Stavro

1. Vhodný pozemok 

Výber pozemku konzultujte so stavebným inžinierom alebo architektom. Pozemok musí byť vhodný pre váš projekt. Ak sa vám zdá cena pozemku nízka, overte si, či sú v cene započítané aj inžinierske siete.

Ide o pripojenie na rozvod vody, zemný plyn a elektrickú energiu, prípojku kanalizácie, linku pevnej telefónnej siete, káblový televízny rozvod a príjazdovú cestu. Pozemok, ktorý nie je napojený na tieto siete, sa vám ich zavedením značne predraží.

Medzi hlavné kritéria pre výber pozemku patrí jeho veľkosť, orientácia, rozloženie, umiestnenie, vybavenosť inžinierskymi sieťami, dopravná dostupnosť a cena. 

2. Veľkosť pozemku

Pozemky s rozlohou 300 až 400 m2 sú vhodné na radovú zástavbu. Zo zákona vyplýva minimálna šírka domu 6,5 m. Pozemky s rozlohou od 400 do 800 m2 sú vhodné na výstavbu samostatných rodinných domov alebo dvojdomov. Minimálna dĺžka pozemku je 16,5 m.

K šírke domu si vždy pripočítajte 3 m po každej strane. Na pozemku s rozlohou 1000 m2 si môžete dopriať aj krásnu záhradu, bazén či malý záhradný domček.

3. Stavebné povolenie

Stavebný úrad vám udelí povolenie len na základe doloženého projektu. Tu máte dve možnosti. Buď si kúpite hotový projekt rodinného domu z katalógu alebo si ho necháte vypracovať na mieru architektom.

Hlavnými kritériami pri výbere jednej z možnosti sú vaša finančná situácia a čas, za ktorý chcete mať projekt k dispozícii. Pri výbere projektu si skúste odpovedať na dve otázky. Či chcete domček, ktorý si dispozične sám alebo s architektom) navrhnete alebo si vyberiete taký, ktorý je už navrhnutý a možnosť zásahov je nižšia.

4. Územné rozhodnutie

Toto rozhodnutie sa pripravuje v dvoch vyhotoveniach. O vyjadrenie musíte požiadať aj správcov sietí. Územné rozhodnutie sa vydáva na základe návrhu navrhovateľa.

Účastníkmi územného konania sú stavebník, inštitúcie, občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám vrátane susedných pozemkov a stavieb môžu byť stavbou dotknuté.

5. Prílohy k návrhu

Ak žiadate o územné rozhodnutie, musíte kompetentným inštitúciám doložiť list vlastníctva, fotokópiu právoplatného stavebného povolenia, písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu, snímku z katastrálnej mapy, projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, ohlásenie stavebných úprav, revízne správy, vyhlásenie stavebného dozoru, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby uskutočňovanej svojpomocou a správny poplatok, ktorý stanovuje zákon. Tieto prílohy sa môžu líšiť podľa požiadaviek úradu, mesta či obce.

6. Projektová dokumentácia

Keď už máte v rukách územné rozhodnutie, na rade je získanie stavebného povolenia. K stavebnému povoleniu musíte predložiť projektovú dokumentáciu so súhrnnou technickou správou.

7. Stavebný úrad

O tom, čo budete potrebovať na vydanie stavebného povolenia sa informujte aj na miestnom stavebnom úrade. Podklady na vydanie územného povolenia sú takmer zhodné s podkladmi na vydanie stavebného povolenia. Podať spolu ich však nemôžete, musíte mesiac čakať na vyjadrenie k územnému povoleniu.

Okrem toho si pripravte aj vyhlásenie stavebného dozoru, projektovú dokumentáciu žumpy, ak nebude dom napájať na kanalizáciu, vyjadrenie vodární, elektrární, plynární, telekomunikácií, požiarnej ochrany a obvodného úradu životného prostredia. Tieto povolenia si môžete vybavovať aj počas vypracovania projektovej dokumentácie. 

8. Katastrálne územie 

Stavebné povolenie vydáva stavebný úrad. Myslite na to, že na stavbu domu budete potrebovať územné aj stavebné povolenie. Bez nich nie je možné dom postaviť a ani následne užívať. Stavebné povolenie vydáva príslušný stavebný úrad podľa katastrálneho územia. Dajte si záležať, aby ste na prvýkrát poskytli všetky potrebné náležitosti. V opačnom prípade sa vám môže predĺžiť lehota vydania rozhodnutia. Stavebné konanie začína stavebný úrad na žiadosť stavebníka.

9. Pred začiatkom stavby

Pred tým, ako začne stavať, teda potrebujete projekt na stavebné povolenie. Hlavne na časti ako je architektúra, zdravotechnika, statický posudok, elektrická prípojka, vnútorné riešenie domu, bleskozvod, kúrenie a požiarna ochrana. Potrebujete tiež vyjadrenie vodární, elektrární, plynární, telekomunikácií, požiarnej ochrany a obvodného úradu životného prostredia. Ideálne je, ak máte aj zmluvy o pripojení na plyn, vodu, elektrinu a kanalizáciu. Následne požiadajte o stavebné povolenie: Ak ho chcete urýchliť, obehnite si budúcich susedov s projektom a vypýtajte si od nich písomný súhlas so stavbou. Pripravte si tiež rozpočet na stavbu spolu s cenníkovými cenami a „slepý“ rozpočet stavby. Dopredu si zaistite nezávislý stavebný dozor, čiže oprávnenú osobu s pečiatkou.

——————————————————————————————————

Odpovedá Peter Klik zo spoločnosti Bell4you, portál postavim.sk 

10. Užívanie nehnuteľnosti 

Aby ste mohli po ukončení výstavby rodinného domu nehnuteľnosť riadne užívať musíte ju skolaudovať. Pre úspešnú kolaudáciu musí mať stavba hotovú strechu s odvodnením a bleskozvodom, komín, okná a dvere, všetky inštalácie, zariaďovacie predmety v kúpeľniach, povrchové úpravy stien, stropov a podláh, schodisko a balkóny so zábradliami a všetky prípojky inžinierskych sietí s meracími miestami. Ak sa počas výstavby zmenila poloha alebo veľkosť niektorých projektových konštrukcií, ak niekde pribudla alebo sa nerealizovala priečka či dvere, treba požiadať projektanta o vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby.  Ak nemáte stavbu do ukončenia platnosti stavebného povolenia ukončenú, písomnou žiadosťou na stavebnom úrade platnosť predĺžite. 

11. Kolaudačné rozhodnutie

V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie svoje meno a adresu stavebníka, označenie a miesto stavby, číslo stavebného povolenia a dátum, kedy bolo stavebné povolenie vydané. Potrebné je uviesť aj, kým bolo stavebné povolenie vydané. Nesmie chýbať termín, v ktorom bude stavba dokončená, termín, v ktorom bude vypratané stavenisko a termín, v ktorom bude dokončená úprava okolia. 

12. Doklady k žiadosti 

Stavebník k žiadosti o kolaudačné rozhodnutie priloží výkresy skutočného vyhotovenia stavby, rozhodnutia, stanoviská, súhlasy a posúdenia dotknutých orgánov štátnej správy, atesty a certifikáty použitých materiálov a výrobkov, vyhlásenia o zhode výrobkov a revízne správy a doklady o vykonaných skúškach. Ide napríklad o revíznu správu k elektroinštalácii, plynoinštalácii a k bleskozvodu, tlakovú skúšku plynového potrubia, osvedčenie o nezávadnosti komínu, atest nepriepustnosti žumpy a zmluvu o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd.

Zároveň je potrebné doložiť užívacie povolenie na vodohospodárske časti stavby, užívacie povolenie na komunikácie a spevnené plochy, doklad o vytýčení priestorovej stavby autorizovaným geodetom, geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby podľa predpisov o katastri na vyznačenie zmien v katastri nehnuteľností, záznam o prevzatí geodetickej dokumentácie a energetický certifikát.

13. Obsah rozhodnutia

Okrem všeobecných náležitostí, ktoré určuje správny poriadok, obsahuje kolaudačné rozhodnutie meno, priezvisko a adresu či názov a sídlo navrhovateľa, označenie stavby, vymedzenie účelu užívania stavby a podmienky pre užívanie stavby, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania. Tieto dokumenty zohľadňujú najmä starostlivosť o životné prostredie, zdravie ľudí, požiarnu ochranu a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. V rozhodnutí sa tiež uvádza lehota na odstránenie prípadných drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby, ktoré vo svojom súhrne nebránia riadnemu užívaniu stavby. 

14. Evidencia stavby

Po získaní kolaudačného rozhodnutia treba stavbu zaevidovať na obecnom či mestskom úrade, ktorý vydá rozhodnutie o pridelení súpisného čísla. Písomnou formou musíte tiež požiadať príslušnú správu katastra o zápis stavby do operátu katastra nehnuteľností. Na základe nového listu vlastníctva so zapísanou stavbou ste povinný prihlásiť sa príslušnému správcovi dane za účelom priznania dane z nehnuteľností, zabezpečiť dodávky energií, vody a likvidáciu pevného komunálneho odpadu a splaškov. Následne môžete požiadať mestský úrad, odbor evidencie obyvateľstva o zmenu trvalého bydliska.

Zdroj: hnonline.sk

Share.

Comments are closed.