Ako sa môžete brániť proti verdiktu inšpekcie práce

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ak inšpekcia práce vo firme objaví nedostatky, máte možnosť sa proti jej záverom odvolať na Národný inšpektorát práce, a neskôr až na súd.

Ak vás neočakávane vo firme navštívi kontrola z inšpektorátu práce, nikdy to nie je príjemné. Inšpektori si môžu u zamestnávateľov posvietiť na množstvo vecí, za ktoré sú podnikatelia zodpovední. Ak vo firme odhalia porušenie pravidiel pri zamestnávaní, môžu uložiť vysokú pokutu.

Proti rozhodnutiu inšpekcie sa môžete brániť niekoľkými spôsobmi. V prvom rade sa vyjadriť do protokolu o zisteniach kontroly. Ak inšpektori vyjadrenie nebudú akceptovať, môžete sa odvolať na Národný inšpektorát práce s požiadavkou, aby rozhodnutie nižšieho orgánu zrušil. Ak vaše námietky odmietne aj ten, zostáva vám posledná možnosť. Obrátiť sa na všeobecný súd, aby preskúmal rozhodnutie inšpekcie.

Priebeh kontroly

Kontrolóri vo väčšine prípadov o inšpekcii zamestnávateľov vopred neinformujú. Pri neohlásenej kontrole totiž často odhalia porušenia, ktoré zamestnávatelia nestihli zakryť. Existuje možnosť aj ohlásenej kontroly, pri ktorej inšpektorát práce vopred stanoví deň a presnú hodinu. Úradníci pri kontrole dodržiavania pracovných predpisov v priestoroch spoločnosti majú právo vstúpiť do priestorov firmy, vstupovať na jednotlivé pracoviská a mať prístup ku všetkým dokumentom.

„Zamestnávateľ musí umožniť vstup do priestorov spoločnosti a na pracoviská, čím utvorí inšpektorátu práce nerušený a rýchly výkon inšpekcie práce,“ vysvetľuje advokát Róbert Bános. Firma musí inšpektorov informovať aj o všetkých nebezpečenstvách na pracovisku, ktoré sa nedajú odstrániť. Hrozba úrazu na pracovisku totiž hrozí nielen samotným zamestnancom, ale aj návštevníkom zvonku.

Úradníci všetko zdokumentujú a podložia faktami. Platí to dvojnásobne najmä v prípade uloženia pokuty. Môžu preto získavať podklady a vyhotovovať výstupy vo forme fotodokumentácie, videa alebo dokonca zvukových záznamov. Najčastejšie podklady, ktoré si od vás inšpekcia môže vypýtať, sú korporátne dokumenty, najmä výpisy z obchodného registra či živnostenské oprávnenia. Poskytnúť musíte aj pracovno-právne dokumenty, medzi nimi najmä pracovné zmluvy, prihlášky do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, záznamy o dochádzke zamestnancov či potvrdenia o čerpaní dovoleniek. Nakoniec inšpektori vypracujú protokol. V ňom zhrnú priebeh kontroly a všetky zdokumentované priestupky, ktoré inšpekcia našla.

Najčastejšie porušenia

Pochybenia, za ktoré úrady ukladajú najviac pokút, súvisia s výplatou mzdy. Advokátske kancelárie, ktoré riešia túto agendu, poukazujú práve na problémy pri vyplácaní zamestnancov.

„Najčastejšie zastupujeme klientov pri nedodržaní splatnosti mzdy, nevyplatenie mzdy za prácu nadčas, nevedenie evidencie práce a nelegálne zamestnávanie,“ potvrdzuje Bános. Okrem problémov s nevyplatením miezd sa v praxi porušujú normy pracovného práva. Vyskytujú sa rôzne problémy pri vzniku pracovných vzťahov či s ukončovaním pracovného pomeru. Tieto štatistiky dokumentuje aj inšpektorát práce.

„Inšpektoráty práce často v praxi zaznamenávajú nevyplatenie mzdy v plnej výške alebo včas, neposkytovanie mzdy vo výške minimálnej mzdy, chýbajúce náležitosti pracovnej zmluvy a nesprávne vedenú evidenciu pracovného času,“ potvrdzuje Marek Heinrich, hovorca Inšpektorátu práce v Bratislave. V niektorých prípadoch zamestnávatelia neposkytujú dostatočnú ochranu znevýhodneným skupinám osôb. Ide hlavne o ženy, tehotné ženy, mladistvých a osoby so zdravotným postihnutím.

Ďalšou oblasťou, v ktorej inšpektori nachádzajú množstvo prehreškov zamestnávateľov, je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Častým porušením predpisov je neposkytnutie osobných ochranných prostriedkov. Za týmto názvom sa skrývajú bežné veci, ako sú ochranné rukavice, okuliare, prilby či odevy. Zamestnávanie „načierno“ je oblasť, proti ktorej inšpektorát práce bojuje veľmi tvrdo. Zriadil preto register osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania. Inšpekcia práce eviduje aj štatistiky počtu nelegálne pracujúcich osôb u nás. V septembri inšpektori odhalili 255 nelegálnych pracovníkov a 84 firiem, ktoré zamestnávali ľudí načierno. Je to viac oproti posledným číslam za august, keď inšpekcia odhalila 216 nelegálnych zamestnancov a 74 firiem.

Ako sa brániť proti inšpekcii?

1. Ak inšpekcia vo firme odhalila nedostatky, máte možnosť podať do vyhotoveného protokolu vaše vyjadrenie k nájdeným pochybeniam.

2. Vyjadrenie musí posúdiť inšpektor, ktorý pripravil protokol o kontrole.

3. Ďalšou možnosťou je podanie administratívnej žaloby voči zneniu protokolu. Prostredníctvom nej je možné sa odvolať proti rozhodnutiu na Národný inšpektorát práce. Ten rozhodne o výsledku odvolania rozhodnutím, ktorým buď odvolaniu vyhovie, alebo ho zamietne.

4. Existuje aj možnosť, že samotná inšpekcia, ktorá pokutu udelila, svoje rozhodnutie zmení a po vznesení námietok proti pokute odvolanie v plnom rozsahu akceptuje.

5. Keď inšpektorát práce vydá rozhodnutie o uložení pokuty, zamestnávateľ môže podať odvolanie.

6. Podnikatelia majú možnosti aj v prípade, že rozhodnutie je už právoplatné. Voči takémuto rozhodnutiu sa dá podať správna žaloba na súd. Zamestnávateľ v nej môže pred všeobecným súdom namietať výsledky kontroly a tiež zákonnosť postupu inšpektorátu pri kontrole.

Aké pokuty môže inšpektorát uložiť?

Pracovný úraz – Najvyššia pokuta, ktorú môžu úrady uložiť, je stotisíc eur. Tá sa ukladá za pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví. Dolná hranica pokuty v tejto kategórii je 33-tisíc eur.

Nelegálne zamestnávanie – Pokuty za nelegálne zamestnávanie sa môžu vyšplhať od dvetisíc eur až do sumy dvestotisíc eur za najvážnejšie porušenia.

Činnosť bez oprávnenia – Ak zamestnávate ľudí bez potrebných povolení, osvedčení či preukazov, inšpekcia uloží pokutu od 300 eur do 33-tisíc eur.

Nesplnenie povinnosti od inšpekcie – ak inšpekcia odhalila vo firme nedostatky a tá ich neodstránila, uloží sa pokuta od 300 eur do stotisíc eur.

Zdroj: www.hnonline.sk

Share.

Comments are closed.