piatok, 14 júna
 • English

Akreditované laboratórium meraní

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Laboratórium bezpečnosti a hygieny pracovného prostredia

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. v roku 2011 získala od Slovenskej národnej akreditačnej služby SNAS osvedčenie o akreditácii č. S – 310, čím bola osvedčená spôsobilosť na výkon merania expozície hluku v pracovnom prostredí, umelého osvetlenia a tepelno-vlhkostnej mikroklímy podľa rozsahu akreditácie. Spôsobilosť vykonávať meranie nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy: ISO/IEC 17025:2017.

Osvedčenie č. S-310 o akreditácii Laboratória bezpečnosti a hygieny pracovného prostredia

 • Moderne vybavené pracovisko a moderná technika.
 • Dostupnosť na celom území SR, flexibilita, kvalita.
 • Organizovanie odborných seminárov a prednášok.
 • Konzultačné služby a poradenstvo.

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. ponúka:

 • akreditované meranie a hodnotenie: hluku v pracovnom prostredí, tepelno-vlhkostnej mikroklímy v pracovnom prostredí, umelého osvetlenia v pracovnom prostredí
 • hodnotenie ručnej manipulácie s bremenami a ergonómie pracovného prostredia,
 • hodnotenie celkovej fyzickej záťaže s použitím prístrojov POLAR-Rs400,
 • hodnotenie lokálnej svalovej záťaže pomocou prístroja EMG Holter,
 • hodnotenie psychickej pracovnej záťaže, senzorickej a mentálnej záťaže vyhodnotením štandardizovaného dotazníka,
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku pre jednotlivé faktory pracovného prostredia,
 • poskytovanie poradenstva zamestnávateľovi pri plánovaní a organizácii práce a odpočinku vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest, technológiách a látkach, ktoré sa používajú pri práci.
Pre bližšie informácie a objednávky kontaktujte:
Bc. Mgr. Andrea Gašparíková, Vedúca LBHP
Mobil: +421 918 805 871
Mailandrea.gasparikova@boz.sk
 
 
 
Share.

Comments are closed.