pondelok, október 18
 • English

Oprávnené školiace stredisko a elearning

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Školiace stredisko vykonáva a zabezpečuje kurzy, semináre a odborné prípravy.

Kontaktné osoby:
Ing. Michaela Antalová, Manažérka školení a kurzov, mobil: +421 948 328 196
Ing. Milan Bojsa, Vedúci oddelenia školení a kurzov,  mobil: +421 905 868 818
Môžete nás kontaktovať aj emailom:skolenia@boz.sk

Zoznam školení a kurzov, ktoré sa budú konať v blízkej dobe nájdete tu.

KURZY:

 • Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov motorových vozíkov.
 • Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov ručných motorových reťazových píl.
 • Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov viazacích prostriedkov.
 •  Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov stavebných strojov.
 •  Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov zdvíhacích zariadení.
 •  Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov tlakových nádob.
 • Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov plynových zariadení.
 •  Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov vysokozdvižných plošín.
 • Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava osôb pre montáž a demontáž lešení (lešenári).
 •  Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov stavebných výťahov.
 •  Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov zvislých rolovacích brán.
 •  Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov.

 

ŠKOLENIA:

 •  Vstupné a opakované školenie zamestnancov z BOZP a OPP.
 • Školenie zástupcov zamestnancov.
 •  Školenie vedúcich zamestnancov z BOZP a OPP.
 • Školenie zamestnancov vykonávajúcich práce vo výškach.
 • Školenie vodičov z povolania a vodičov referentov.
 • Školenie z poskytovania prvej pomoci.
 • Školenie pre prácu s chemickými látkami.
 •  Školenie zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok.
 •  Školenie zamestnancov v oblasti odpadového hospodárstva.ODBORNÉ PRÍPRAVY:
 •  Základná odborná príprava bezpečnostných technikov (BT).
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov.
 • Odborná príprava technikov požiarnej ochrany (TPO) a preventivárov požiarnej ochrany obce.
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany (TPO).

Elearning


POZOR dňa 8.7.2016 zverejnil Národný INŠPEKTORÁT Práce na svojej webovej stránke nasledujúcu informáciu :
Vyhláška  Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov (ďalej „vyhláška č. 77/1965 Zb.“) bola vydaná ako vykonávací predpis k zákonu č. 65/1961Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej „BOZP“). Nakoľko bol zákon č. 65/1961 Zb. o BOZP dňom 01. 01. 1966 zrušený zákonom č. 65/1965 Zb., týmto dňom zároveň  sa stala neúčinnou aj vyhláška č. 77/1965 Zb.
Ústav vzdelávania a služieb bol založený rozhodnutím Ministerstva výstavby a techniky až dňa 16.03.1970 (ďalej „ÚVS“). Zriaďovacou listinou číslo 341/M-1999 vydanou rozhodnutím ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 25.02.1999 bola zriadená štátna príspevková organizácia Ústav vzdelávania a služieb, Bratislava, IČO: 214 900 (ďalej „ÚVS ŠPO“).
            ÚVS ŠPO v zmysle uznesenia vlády SR č. 851 zo dňa 25.10.2000 bol zaradený do privatizácie a v roku 2002 došlo k jeho privatizácií priamym predajom spoločnosti Ústav vzdelávania a služieb, s. r. o., Bárdošová 33, IČO: 35 810 700, zapísaný do OR SR dňa 25.04.2001 (ďalej „UVS s. r. o.“) Predajom v rámci privatizácie tak analogicky svoje opodstatnenie stratila zriaďovacia listina ÚVS ŠPO číslo 341/M-1999 zo dňa 25.02.1999.
            V čase platnosti vyhlášky č. 77/1965 Zb., t. j. do 01.01.1966 udeliť oprávnenie na obsluhu stavebného stroja a vydať o tom preukaz malo v pôsobnosti Ministerstvo stavebníctva alebo ním poverený orgán.
            ÚVS založený 16.03.1970, ÚVS ŠPO zriadený 25.02.1999 a ani ÚVS s. r. o. zapísaný do OR SR dňa 25.04.2001 nemohli byť Ministerstvom stavebníctva poverené ako orgány na vydávanie preukazov v zmysle § 9 ods. 1 vyhlášky č. 77/1965 Zb., nakoľko táto v čase ich vzniku bola už neplatná.
            Vydávanie písomných dokladov o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie pre obsluhu stavebných strojov a zariadení je v zmysle príslušných platných ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) a vyhlášky č. 356/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti (ďalej „vyhláška č. 356/2007 Z. z.“), preto sa preukazy obsluhy stavebných strojov vydané na základe vyhlášky č. 77/1965 Zb. Ústavom vzdelávania a služieb s. r. o. považujú za neplatné. Pri neplatnosti preukazu nie je možné vykonať aktualizačnú odbornú prípravu každých päť rokov podľa § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z.  
          Podotýkame, že ak sa strojník preukáže strojníckym preukazom vydaným podľa vyhlášky č. 77/1965 Zb. pri inšpekcii práce alebo pri vyšetrovaní pracovného úrazu, v nadväznosti na vyššie uvedené, predloženým preukazom nie sú splnené požiadavky § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.
Odborná príprava na manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
Školiteľ: Mgr. Monika Pánisová
Školenie pre práce vo výškach 21.10. – 26.10.2016
Lektor: Bc. Oliver Kováč
Základný kurz  §21 až  §23 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
Školiteľ: Ing. Emil Valach

Základný kurz obsluha reťazových píl Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s., Skúška dňa 3.6.2016
Lektor: Krausko

Kurz z poskytovania prvej pomoci – Prievidza
Školiteľ : Ivana Pösova, Monika Tóthová
Kurz práce vo výškach pomocou špeciálnej techniky, Areál spol. BOZPO
Lektor: Ing. Kofrit, Bc. Kováč
6548Kurz obsluhy reťazových píl pre zamestnancov – Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s., ukončený 28.1.2015
Školiteľ : Jozef Krausko
014Ďalšia odborná príprava požiarnej ochrany – Prievidza
Školiteľ: Ing. Emil Valach
0132Kurz z poskytovania prvej pomoci – Prievidza
Školiteľ : Ivana Pösová
202Základný kurz „ obsluhovateľov reťazovej píly“ ÚPSVaR Malacky
201Základné školenie – Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov § 22
Školiteľ : Ing. Vladimír Lipovský
Základné školenie – Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov § 22 Základný kurz „ Bezpečnostný technik“
Školiteľ : Ing. Milan Bojsa
Untitled-1Základný kurz „ obsluhovateľov reťazovej píly“ pre členov ZHZ Holcim Slovensko a.s. Rohožník
Untitledokp-1Opakované školenie zamestnancov vykonávajúcich práce vo výškach a opakované školenie z BOZP a OPP, SZČO Prievidza
Školiteľ: Ing. Milan Javorka
Opakované školenie zamestnancov vykonávajúcich práce vo výškach a opakované školenie z BOZP a OPP, SZČO PrievidzaZákladný kurz „Obsluha reťazovej píly, MsÚ Handlová
pilcik-handlova bac33Školenie zamestnancov bezpečnostného značenia pri prácach na cestách a praktická ukážka bezp. práce pri obsluhe stavebného stroja v súčinnosti s ostatnými zamestnancami, spol. COLAS Slovakia
Školiteľ : Zdeněk Ondrejovič, Mgr. Peter Belai
Untitled-1 90685Kurz školenie obsluhy stavebných strojov, ÚPSVaR Stará Ľubovňa
Školiteľ : Zdenek Ondrejovič
Untitled-1 0a270Kurz z poskytovania prvej pomoci – spol. BISO Schrattenecker Slovakia, s. r. o.
školiteľ : MUDr. Július Gažovič
Untitled-1 ed60f

Kurz školenie obsluhy viazačských prostriedkov, Inžinierske stavby, a.s. Košice
Školiteľ : Jozef Kofrit, Zdenek Ondrejovičovp 1d170
Kurz obsluha reťazovej píly v Rim. Sobote pre ÚPSVaR RS
kurzMVp 90011Základný kurz MV – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
upsvar 7aa32Základný kurz strojníkov v Námestove v termíne od : 4.12 – 13.12.2013
sko 7d1d2Základný kurz MV- DOBRÝ PASTIER – KLÁŠTOR POD ZNIEVOM OZ
kurzMV e9c16
Základný kurz obsluhovateľov RMRP Stredoslovenská energetika, a. s. konaného od 18-24.6.2013Lektor : p. Krausko
P6180048
P6190054
P6210056
Share.

Comments are closed.