Browsing: BOZPO SLUŽBY

BOZPO SLUŽBY Spoločnosť BOZPO, s.r.o. zabezpečí služby požiarnej bezpečnosti stavieb.
Požiarna bezpečnosť stavieb

Spoločnosť BOZPO zabezpečuje v zmysle zákona č.314/2001 o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávajúcich vyhlášok a iných právnych predpisov a noriem vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a…

BOZPO SLUŽBY Spoločnosť BOZPO, s.r.o. zabezpečuje služby v oblasti civilnej ochrany, rovnako aj prostriedky na jej zabezpečenie napríklad plynové masky
Civilná ochrana

Prvoradým cieľom civilnej ochrany (CO) je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky pre prežitie pri vzniku mimoriadnych udalostí a aj počas vyhlásenia mimoriadnej situácie.…

BOZPO SLUŽBY Bezpečnostnotechnická služba ukážka pracovníka vykonávajúceho prácu v oblasti bozp
Bezpečnostnotechnická služba

Bezpečnostnotechnická služba Spoločnosť BOZPO, s.r.o. v oblasti bezpečnosti práce ponúka formou outsourcingu bezpečnostnotechnickú službu (BTS) v zmysle § 22 zák. č. 124/2006 Z.z v znení neskorších…

BOZPO SLUŽBY
Ochrana pred požiarmi

Na požiadanie zabezpečujeme a vykonávame kompletný servis v plnení povinností zamestnávateľa vyplývajúci z § 4 a 5 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a…

BOZPO SLUŽBY
Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba Spoločnosť BOZPO vykonáva pracovnú zdravotnú službu (PZS) na základe vydaného oprávnenia č. : OPPL-6109/2007-Oj zo dňa 16.7.2007. Náplň výkonu pracovnej zdravotnej služby :…

BOZPO SLUŽBY Spoločnosť BOZPO, s.r.o. zabezpečuje koordináciu bezpečnosti na stavenisku
Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

V zmysle požiadaviek Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. vykonávame koordináciu bezpečnosti na staveniskách plnením úloh koordinátora bezpečnosti a koordinátora projektovej dokumentácie čo zahŕňa najmä : -…

BOZPO SLUŽBY
Akreditované školiace stredisko

Spoločnosť BOZPO je oprávnenou organizáciou MPSVaR SR a NIP na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Školiace stredisko vykonáva a…

BOZPO SLUŽBY Spoločnosť BOZPO, s.r.o. zabezpečuje služby bezpečnostného poradcu adr
Bezpečnostný poradca ADR

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vám ponúka služby bezpečnostného poradcu ADR Úlohou bezpečnostných poradcov je pomáhať pri zabraňovaní možného vzniku nebezpečenstiev pri balení, nakládke, vykládke a doprave nebezpečných…

BOZPO SLUŽBY Spoločnosť BOZPO, s.r.o. zabezpečuje službu v súvislosti s prevenciou a ochranou pred výbuchom
Prevencia a ochrana pred výbuchom

Prevencia a ochrana pred výbuchom a) posudzovanie rizika výbuchu, b) vypracovanie písomného dokumentu o ochrane pred výbuchom, c) spracovanie prevádzkového poriadku pre výbušné prostredie, d) spracovanie…

1 2