Browsing: PORADŇA

PORADŇA
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

OTÁZKA: Aké sú zákonné požiadavky na obsah dokumentácie BOZP? ODPOVEĎ: Problematika je upravená najmä predpismi v platnom znení: Zákonom č. 124/2006 Z. z (zákon o BOZP) a jednotlivými NV…

PORADŇA
VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA

OTÁZKA: Podľa akého predpisu je zamestnávateľ (podnikajúca právnická alebo fyzická osoba) povinná vypracovať a viesť harmonogram a evidenciu vyhradených technických zariadení a ich úradných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok? ODPOVEĎ:…

PORADŇA
OCHRANA PRED POŽIARMI

OTÁZKA: Ak sa prevádzkovateľ stavby, v ktorej ja nainštalovaná a prevádzkovaná EPS aj napriek skutočnosti, že vzhľadom na charakter a druh stavby nie je potrebné takéto požiarnotechnické…

PORADŇA
KOORDINÁCIA BEZPEČNOSTI NA STAVENISKU

OTÁZKA: Prečo nás nútia používať na pohyblivých pracovných plošinách bezpečnostné postroje, keď plošina je vybavená zábradlím? ODPOVEĎ: V prvom rade sa treba oboznámiť s návodom na používanie od výrobcu.…

PORADŇA
PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

OTÁZKA: Potrebujem školenie keď pracujem s toxickými a veľmi toxickými látkami (pôvodne s jedmi) ? Ako často sa musí opakovať? ODPOVEĎ: V zmysle § 15, odsek 3, písmeno a) zákona NR…

PORADŇA
CIVILNÁ OCHRANA

OTÁZKA: Ako je možné predĺžiť odbornú spôsobilosť z CO a kde? ODPOVEĎ: Odborne spôsobilá osoba je povinná každých 5 rokov od vykonania skúšky zúčastniť sa školenia…

PORADŇA
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

OTÁZKA: Ako správne zhromažďovať odpady? ODPOVEĎ: Ako priestory na zhromažďovanie odpadov môžu slúžiť voľné plochy, prístrešky, budovy a podzemné a nadzemné nádrže zhotovené tak, aby nemohlo dôjsť…