Civilná ochrana

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Prvoradým cieľom civilnej ochrany (CO) je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky pre prežitie pri vzniku mimoriadnych udalostí a aj počas vyhlásenia mimoriadnej situácie. V zmysle vyhlášky č. 533/2006 Z.z. Vám ponúkame vypracovanie zákonnej dokumentácie z CO.

Rozsah činnosti v oblasti CO :
– Výpis analýzy okresu/obvodu,
– Bezpečnostná analýza pre subjekty, ktoré ju nemajú vypracovanú,
– Vypracovanie zákonnej dokumentácie CO s obsahom : účel plánu ochrany, vypracovanie zámeru vedúceho právnickej osoby , plánu kontrolnej činnosti, zdrojov krízového manažmentu, výpis z analýzy možnosti vzniku mimoriadných udalostí, atď…

Úlohy pri realizácii opatrení na zabezpečenie ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti :
– varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb,
– monitorovanie, regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov,
– dekontaminácia, likvidácia úniku nebezpečných látok atď.
 

 
as0
as1
as2
 
 

HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA

Hospodárskou mobilizáciou sa vytvárajú predpoklady na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v období krízovej situácie.
 
Na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie sa podieľajú aj ústredné orgány, podnikatelia a iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nie sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie.
 
Subjektom hospodárskej mobilizácie je :
–          Ústredný orgán určený vládou SR
–          Okresný úrad
–          Obce a mestá
–          Podnikateľ, rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, verejná vysoká škola alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby určená ako subjekt hospodárskej mobilizácie:
–  rozhodnutím ústredného orgánu vo svojej pôsobnosti alebo vyššieho územného celku vo svojej zriaďovacej pôsobnosti vydaným v stave bezpečnosti alebo
–  písomným príkazom vedúceho ústredného orgánu vo svojej pôsobnosti, prednostu okresného úradu vo svojom územnom obvode, prednostu okresného úradu v sídle kraja alebo predsedu vyššieho územného celku vo svojej zriaďovacej pôsobnosti vydaným v období krízovej situácie,
–          Národná banka Slovenska
–          Rozhlas a televízia Slovenska
–          Sociálna poisťovňa
–          Štátna pokladnica
–          Vyšší územný celok
Share.

Leave A Reply