piatok, február 22
  • English

Horúce dni a požiarovosť v prvom polroku 2018

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Počas 1. polroka 2018 vzniklo na území Slovenskej republiky 4 602 požiarov, ktorými boli spôsobené priame materiálne škody vo výške 24,9 mil. €. V porovnaní s vlaňajším rokom sa počet požiarov znížil o 1 744 prípadov (pokles o 27,5 %), naopak priame škody vzrástli o 7 157 060 € (nárast o 40 %). Priaznivá bilancia oproti minulému roku sa prejavila v počte usmrtených a zranených osôb, pričom v oboch prípadoch došlo k poklesu o 33 %. Usmrtené osoby boli z 56 % vo vekovej kategórii nad 60 rokov a zo 44 % vo veku medzi 15 až 60 rokov. Najviac zranených evidujeme vo vekovej kategórii 15 – 60 rokov (57), 24 osôb prekročilo vekovú hranicu 60 rokov, v 6 prípadoch utrpeli zranenia osoby mladšie ako 15 rokov.

Prehľad požiarovosti, 1. polrok 2018

Najviac požiarov
 bolo zaznamenaných na území Košického kraja (943) a najmenej na území Trenčianskeho (391) a Nitrianskeho kraja (392). Najvyššie materiálne škody boli vyčíslené pri požiaroch v Trnavskom kraji (11 437 735 €) a najnižšie v Nitrianskom kraji (739 515 €). Zo štatistických údajov vyplýva, že najviac požiarov za 1. polrok 2018 vzniklo v mesiaci apríl (1 254, t.j. viac ako štvrtina) a najmenej vo februári (533). Najčastejšie horelo v nedeľu (708 požiarov) a najmenej v piatok (571 požiarov). Z hľadiska času vzniku najviac požiarov bolo zaevidovaných v popoludňajších a večerných hodinách, s maximom medzi 17. až 18. hodinou (342 požiarov).

Najčastejším priestorom výskytu požiarov v sledovanom období bolo prírodné prostredie. Vzniklo tu 3 119 požiarov, čo oproti vlaňajšku predstavuje pokles o 32 %.           

Pri týchto požiaroch bola 1 osoba usmrtená a 6 bolo zranených, výška škôd dosiahla 3 828 395 €. Z toho najpočetnejšiu skupinu tvoria požiare trávnatých porastov a úhorov (831 požiarov), pričom aj v tejto kategórii bol oproti rovnakému obdobiu minulého roka zaznamenaný výrazný pokles počtu požiarov (o viac ako polovicu).

Podľa odvetví ekonomických činností, najviac požiarov je evidovaných v rámci bytového hospodárstva(996 požiarov so škodou 4 103 755 €). Pri týchto požiaroch bolo navyše najviac usmrtených (14) a zranených (70) osôb. V porovnaní s 1. polrokom 2017 sa bilancia požiarovosti v bytovom hospodárstve vylepšila, nakoľko počet požiarov sa znížil o 20 %, takisto klesla aj priama škoda (o 80 775 €), počet usmrtených (o 5 osôb) a zranených (o 24 osôb). V rodinných domoch zahynulo 10 ľudí, v bytových domoch traja. Zranených bolo zhodne po 33 osôb v rodinných aj bytových domoch. Z celkového počtu požiarov v rodinných domoch (599) takmer polovica (290) vznikla v dôsledku vyhorenia sadzí. V bytových domoch bola najčastejšou príčinou vzniku požiarov nedbalosť a neopatrnosť dospelých pri obsluhe tepelného spotrebiča pri varení (105 prípadov z celkového počtu 265 požiarov, t. j. 40%). Najviac požiarov v rodinných domoch vzniklo v Košickom (121) a Prešovskom kraji (116), v bytovom fonde najčastejšie horelo v Bratislavskom (60) a Košickom kraji (57). 

Nakladanie s odpadom bolo odvetvím s druhým najvyšším počtom požiarov (844 požiarov so škodou 127 935 €, 3 zranené osoby). Oproti minulému roku došlo k poklesu počtu požiarov o 11 prípadov a naopak k nárastu škody o 34 990 €. V cestnej doprave vzniklo 468 požiarov so škodami vyčíslenými na 2 882 330 €, 3 osoby boli zranené. Najčastejšie horeli osobné a dodávkové automobily (410 prípadov) a škoda spôsobená týmito požiarmi dosiahla 2 091 100 €, tri osoby boli zranené, pričom najviac z týchto požiarov vzniklo na území Žilinského a Košického kraja (zhodne po 60 prípadov). Najčastejšou príčinou vzniku požiarov osobných a dodávkových automobilov boli prevádzkovo-technické poruchy (258 prípadov so škodou 901 840 €, 1 zranená osoba), z toho najviac požiarov (71) vzniklo v dôsledku elektrického skratu. Úmyselne boli osobné automobily zapálené 103-krát.      

V odvetví poľnohospodárstva vzniklo 359 požiarov so škodou vyčíslenou na 506 770 €. V porovnaní 
s tým istým obdobím minulého roka je to pokles takmer o polovicu, taktiež boli nižšie priame škody, a to o  635 705 €.

Celkovú bilanciu požiarovosti z hľadiska príčin vzniku ovplyvnili najmä požiare, ktoré vznikli v dôsledku nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb – 2 202 prípadov, čo predstavuje takmer polovicu z celkového počtu požiarov. Oproti minulému roku tento počet predstavuje pokles o 37 %. Z toho najväčší podiel malo vypaľovanie trávy a suchých porastov, ktorým bol zapríčinený vznik 694 požiarov (o 55 % menej ako vlani). Ďalšie najčastejšie sa vyskytujúce príčiny vzniku požiarov v tejto kategórii boli spaľovanie odpadu a odpadkov (308), manipulácia s otvoreným ohňom (262) a fajčenie (239). Prevádzkovo-technické poruchy zapríčinili za 1. polrok 2018 vznik 640 požiarov, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje mierny (8-percentný) pokles. Úmyselne bolo založených 556 požiarov (o 159 menej ako minulý rok).   

Príčiny vzniku požiaru, 1. polrok 2018

Zdroj: www.minv.sk
Share.

Comments are closed.