sobota, 20 apríla
  • English

Inovatívny nástroj OiRA na hodnotenie rizík sa šíri do celého sveta

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) víta realizáciu projektu interaktívneho hodnotenia rizík online (OiRA) v spoločnosti nadnárodného výrobcu automobilov Daimler. Na základe platformy OiRA nemecký odbor pre bezpečnosť a zdravie spoločnosti vyvinul nástroj na hodnotenie rizík na pracovisku a prispôsobil ho na konkrétne využitie spoločnosťou.

Agentúra EU-OSHA aj spoločnosť Daimler spoločne podporujú globálny systém Vision Zero , ktorý sa zakladá na presvedčení, že všetkým nehodám, ochoreniam a zraneniam pri práci sa dá predísť. V tomto kontexte nemecký odbor pre bezpečnosť a zdravie spoločnosti Daimler spolupracuje s agentúrou EU-OSHA v záujme toho, aby boli pracoviská čo najbezpečnejšie. Výkonná riaditeľka agentúry EU-OSHA Dr. Sedlatscheková zdôrazňuje, že „úsilie spoločnosti Daimler neslúži len na uspokojenie vlastných konkrétnych potrieb v oblasti hodnotenia rizík, ale je prínosom aj pre širšiu komunitu platformy OiRA, pretože vyvinuté softvérové funkcie si môžu ľahko prispôsobiť a implementovať aj iné organizácie, čo im umožní ušetriť čas i peniaze. Využívanie platformy OiRA takou veľkou, nadnárodnou spoločnosťou navyše zvyšuje jej viditeľnosť a posilňuje jej povesť ako účinnej platformy na hodnotenie rizík.“

Ch. Sedlatscheková si, spoločne s ďalšími zamestnancami agentúry a zástupcami nemeckej siete kontaktných miest nedávno, vymenila názory s odborom pre bezpečnosť a zdravie spoločnosti Daimler na ďalšie zavádzanie a propagáciu platformy OiRA. Neustále zlepšovanie a vývoj softvéru OiRA je vo veľkej miere spoločným úsilím, pričom zahŕňa výmenu poznatkov a osvedčených postupov medzi agentúrou EU-OSHA, komunitou platformy OiRA, ako aj partnermi z EÚ a vnútroštátnymi partnermi.

Prečo používať platformu OiRA?

Platforma OiRA bola pôvodne vyvinutá tak, aby poskytovala vnútroštátnym partnerom  agentúry EU-OSHA (napríklad ministerstvám alebo inšpektorátom práce) nástroje na hodnotenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sú špecifické pre jednotlivé odvetvia a prispôsobené vnútroštátnym podmienkam.

Platforma OiRA bola pôvodne navrhnutá s ohľadom na potreby mikropodnikov a malých podnikov, ktorým na efektívne hodnotenie a riadenie rizík v oblasti BOZP často chýbajú zdroje i know-how. Softvér platformy OiRA možno ľahko prispôsobiť tak, aby spĺňal potreby spoločností všetkých veľkostí a vo všetkých odvetviach.

Štyri hlavné dôvody, prečo používať platformu OiRA:
  • Je bezplatná a ľahko sa používa.
  • Poskytuje usmernenia a praktické riešenia.
  • Umožňuje prístup k hodnoteniu rizík prispôsobený pre jednotlivé odvetvia.
  • Môže spoločnostiam pomôcť splniť zákonné požiadavky.

Rastúci úspech platformy OiRA je zreteľný: v roku 2018 sa pomocou nástrojov OiRA vykonalo viac ako 85 000 hodnotení rizík a na internete sa uverejnilo vyše 20 nových nástrojov, takže celkovo je k dispozícii viac než 160 nástrojov. Okrem toho niektoré krajiny – Taliansko, Litva a Slovinsko – vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch či národných stratégiách BOZP v súčasnosti odporúčajú používanie platformy OiRA. Takáto podpora platformy OiRA na vnútroštátnej úrovni, v kombinácii s úsilím na úrovni EÚ a príkladmi osvedčených postupov na úrovni spoločností, je kľúčom k zvyšovaniu informovanosti o schopnostiach platformy OiRA a k podpore jej využívania ako súčasti každodenného riadenia BOZP v spoločnostiach po celej Európe.

Odkazy:

Zdroj: http://osha.europa.eu

Share.

Comments are closed.