Nová kampaň EU-OSHA: Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Nebezpečné látky sú významným problémom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Problém týchto látok sa dotýka miliónov zamestnancov v Európe. Miera vystavenia týmto látkam a riziká a s tým spojené sa často podceňujú alebo sa im nevenuje dostatočná pozornosť a práve z toho dôvodu bola téma nebezpečných látok určená ako ústredná téma dvojročnej kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) na roky 2018 a 2019.

Cieľom kampane je:

  • zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s chemickými látkami,
  • šíriť dobrú prax a ponúknuť zdroje na účinnú kontrolu nebezpečných chemických látok na pracoviskách, 
  • podporiť posúdenie rizík,
  • zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s expozíciami karcinogénom na pracovisku,
  • zamerať sa na skupiny pracovníkov  s osobitnými potrebami, ktorí sú vystavení vyššej miere rizika,
  • zvýšiť informovanosť o legislatívnom rámci, ktorý je už zavedený na ochranu pracovníkov, ako aj zdôrazniť vývoj politiky v danej oblasti.

Kampaň na európskej úrovni začína 24. apríla 2018 a budú sa na nej podieľať stovky partnerov, okrem iného aj  tripartitná sieť EU-OSHA, ktorú tvoria vlády krajín a zástupcovia zamestnancov aj zamestnávateľov. Na národnej úrovni bude kampaň otvorená dňa 26. apríla na tlačovej konferencii v Bratislave za účasti tripartity a zástupcov médií. Sprievodca, leták, plagát a prezentácia v PowerPointe ku kampani sú zverejnené na webovej stránke EU-OSHA.

Share.

Comments are closed.