nedeľa, september 19
  • English

O nás

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

O spoločnosti BOZPO, s.r.o.

BOZPO, s.r.o. je na slovenskom trhu lídrom v poskytovaní komplexných služieb BOZP. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je v najúspešnejších spoločnostiach významným ukazovateľom úrovne vyspelosti a starostlivosti. Je prvoradou zárukou ochrany zdravia a spokojnosti zamestnancov ako i verejnosti.
Spoločnosť BOZPO, s.r.o. vznikla v roku 2003 ako nástupca fyzických osôb podnikajúcich v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od roku 1996, ktoré poskytovali služby hlavne malým a stredným podnikom pôsobiacim na regionálnej úrovni. Cenné praktické skúsenosti boli získané praxou v tomto období a to v oblasti bezpečnosti banského a stavebného priemyslu ako i praxou v štátnom odbornom dozore a inšpekcii práce.
Postupne sa naša spoločnosť vyprofilovala z regionálnej úrovne a v súčasnosti poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia po celom území SR a na požiadanie aj v ČR. Naši klienti sú firmy s rôznym počtom zamestnancov s rôznymi zameraniami podnikania. 
Preferovanými oblasťami je automobilový priemysel a stavebníctvo, kde naša spoločnosť poskytuje zmluvný outsourcing v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci najväčším spoločnostiam pôsobiacim v Európskej únii a na Slovensku.
Náš špecializovaný outscourcing preventívnych a ochranných služieb preberá v plnej miere na seba zmluvnú a obchodnú zodpovednosť za služby. Jednou z jeho najväčších devíz je šetrenie ľudskými zdrojmi v nadväznosti na kvalitu a efektivitu.
Jednou z našich zásad je snaha o dlhodobú a konštruktívnu spoluprácu. Flexibilita a ochota účasti pri riešení vzniknutých problémov u klienta je samozrejmosťou bez rozdielu jeho veľkosti, či samotnej závažnosti problému.

V súčasnosti zamestnávame 200 zamestnancov a z toho 90 v profesii bezpečnostný a autorizovaný bezpečnostný technik. Tento tím je aktuálne doplnený ďalším potrebným počtom externých dodávateľov, čím sa radíme medzi najväčšiu spoločnosť zabezpečujúcu BOZP dodávateľským spôsobom. 

Kontaktujte nás.

Niektorí z našich partnerov:

BOZPO - referencie


Organizačná štruktúra spoločnosti BOZPO, s.r.o.

 


Záruky a poistenia

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. je poistená u renomovanej poisťovacej spoločnosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou (zodpovednosť za škody na majetku, živote a zdraví spôsobené tretej osobe dodávanými činnosťami a službami). Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou je uzavretá na činnosti našej spoločnosti uvedené v obchodnom registri mimo nakladania s odpadmi.

Naša spoločnosť je poistená proti:
Majetok:

  • škoda na majetku, živote a zdraví tretej osoby vo výške 300 000 eur.

 

Profesná zodpovednosť :
Zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom profesie vo výške 100 000 eur vzťahujúce sa na:

  •  činnosť bezpečnostného technika,
  • činnosť požiarneho technika, špecialista požiarnej ochrany,
  •  činnosť pracovnej zdravotnej služby.

Poslanie, vízia, zdieľané hodnoty

Poslanie
Poslaním spoločnosti BOZPO, s.r.o. je poskytovať kvalitné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spoločnostiam na akomkoľvek stupni vývoja. Držíme sa zásady, že úspech každej služby závisí od toho, akú hodnotu prinesie zákazníkovi.

Vízia
Víziou spoločnosti BOZPO, s.r.o. je do 5 rokov pôsobiť v oblasti preventívnych a ochranných služieb aj v ostatných členských štátoch európskej únie a stať sa uznávanou značkou.

Zdieľané hodnoty
Všetci zamestnanci sa musia cítiť súčasne ako zákazníci a dodávatelia a každý musí pracovať tak, aby všetci zákazníci boli spokojní.
Preto zdieľame nasledovné hodnoty :

  • princípy slušnosti a pozitívny postoj, etické chovanie,
  • profesionalita, odbornosť a neustály udržateľný rozvoj,
  • profesijné skúsenosti a referencie,
  • individuálny prístup k zákazníkovi a rešpektovanie aktuálnych potrieb,
  • obojstranne výhodná spolupráca.

 


Partnerstvo a členstvo

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAPSR) je dobrovoľné združenie právnických osôb pôsobiacich v oblastiach výskum, vývoj a predaj motorových vozidiel, dovoz motorových vozidiel a obchodovanie s nimi, príprava vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre automobilový priemysel a ďalšie.
Web: www.zapsr.sk

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislé, dobrovoľné, nepolitické a záujmové združenie podnikateľských subjektov v oblasti stavebnej výroby.
Web: www.zsps.sk

Slovenská obchodná a priemyselná komora je verejnoprávna inštitúcia vyvíjajúca činnosť na podporu a ochranu podnikania svojich členov v tuzemsku a v zahraniční.
Web: web.sopk.sk

Asociácia priemyselných zväzov je nepolitickou a mimovládnou organizáciou výrobných priemyselných zväzov založenou na demokratických princípoch, ktorej úlohou je definovanie,  podporovanie, presadzovanie a ochrana spoločných záujmov svojich členov s cieľom dosiahnuť vhodné a stabilné podnikateľské a zamestnávateľské prostredie na území Slovenskej republiky.
Web: www.asociaciapz.sk

Spoločná vízia je profesijné zoskupenie právnických a fyzických osôb, ktoré združuje snaha o zvýšenie bezpečnosti na stavenisku.  
Web: www.spolocnavizia.sk

Slovenská asociácia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi
Asociácia odborníkov pre oblasť bezpečnosti práce a ochrany pre požiarmi
Web: www.asociaciabozp.sk

 
Share.

Comments are closed.