piatok, 14 júna
  • English

O nás

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

O spoločnosti BOZPO, s.r.o.

BOZPO, s.r.o. je na slovenskom trhu lídrom v poskytovaní komplexných služieb BOZP. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je v najúspešnejších spoločnostiach významným ukazovateľom úrovne vyspelosti a starostlivosti. Je prvoradou zárukou ochrany zdravia a spokojnosti zamestnancov ako i verejnosti.
Spoločnosť BOZPO, s.r.o. vznikla v roku 2003 ako nástupca fyzických osôb podnikajúcich v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od roku 1996, ktoré poskytovali služby hlavne malým a stredným podnikom pôsobiacim na regionálnej úrovni. Cenné praktické skúsenosti boli získané praxou v tomto období a to v oblasti bezpečnosti banského a stavebného priemyslu ako i praxou v štátnom odbornom dozore a inšpekcii práce.
Postupne sa naša spoločnosť vyprofilovala z regionálnej úrovne a v súčasnosti poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia po celom území SR a na požiadanie aj v ČR. Naši klienti sú firmy s rôznym počtom zamestnancov s rôznymi zameraniami podnikania. 
Preferovanými oblasťami je automobilový priemysel a stavebníctvo, kde naša spoločnosť poskytuje zmluvný outsourcing v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci najväčším spoločnostiam pôsobiacim v Európskej únii a na Slovensku.
Náš špecializovaný outscourcing preventívnych a ochranných služieb preberá v plnej miere na seba zmluvnú a obchodnú zodpovednosť za služby. Jednou z jeho najväčších devíz je šetrenie ľudskými zdrojmi v nadväznosti na kvalitu a efektivitu.
Jednou z našich zásad je snaha o dlhodobú a konštruktívnu spoluprácu. Flexibilita a ochota účasti pri riešení vzniknutých problémov u klienta je samozrejmosťou bez rozdielu jeho veľkosti, či samotnej závažnosti problému.

V súčasnosti zamestnávame 200 zamestnancov a z toho 90 v profesii bezpečnostný a autorizovaný bezpečnostný technik. Tento tím je aktuálne doplnený ďalším potrebným počtom externých dodávateľov, čím sa radíme medzi najväčšiu spoločnosť zabezpečujúcu BOZP dodávateľským spôsobom. 

Kontaktujte nás.


Organizačná štruktúra spoločnosti BOZPO, s.r.o.

 


Záruky a poistenia

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. je poistená u renomovanej poisťovacej spoločnosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou (zodpovednosť za škody na majetku, živote a zdraví spôsobené tretej osobe dodávanými činnosťami a službami). Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou je uzavretá na činnosti našej spoločnosti uvedené v obchodnom registri mimo nakladania s odpadmi.

Naša spoločnosť je poistená proti:
Majetok:

  • škoda na majetku, živote a zdraví tretej osoby vo výške 300 000 eur.

 

Profesná zodpovednosť :
Zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom profesie vo výške 100 000 eur vzťahujúce sa na:

  •  činnosť bezpečnostného technika,
  • činnosť požiarneho technika, špecialista požiarnej ochrany,
  •  činnosť pracovnej zdravotnej služby.

Poslanie, vízia, zdieľané hodnoty

Poslanie
Poslaním spoločnosti BOZPO, s.r.o. je poskytovať kvalitné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spoločnostiam na akomkoľvek stupni vývoja. Držíme sa zásady, že úspech každej služby závisí od toho, akú hodnotu prinesie zákazníkovi.

Vízia
Víziou spoločnosti BOZPO, s.r.o. je do 5 rokov pôsobiť v oblasti preventívnych a ochranných služieb aj v ostatných členských štátoch európskej únie a stať sa uznávanou značkou.

Zdieľané hodnoty
Všetci zamestnanci sa musia cítiť súčasne ako zákazníci a dodávatelia a každý musí pracovať tak, aby všetci zákazníci boli spokojní.
Preto zdieľame nasledovné hodnoty :

  • princípy slušnosti a pozitívny postoj, etické chovanie,
  • profesionalita, odbornosť a neustály udržateľný rozvoj,
  • profesijné skúsenosti a referencie,
  • individuálny prístup k zákazníkovi a rešpektovanie aktuálnych potrieb,
  • obojstranne výhodná spolupráca.

 


Partnerstvo a členstvo

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAPSR) je dobrovoľné združenie právnických osôb pôsobiacich v oblastiach výskum, vývoj a predaj motorových vozidiel, dovoz motorových vozidiel a obchodovanie s nimi, príprava vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre automobilový priemysel a ďalšie.
Web: www.zapsr.sk

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislé, dobrovoľné, nepolitické a záujmové združenie podnikateľských subjektov v oblasti stavebnej výroby.
Web: www.zsps.sk

Slovenská obchodná a priemyselná komora je verejnoprávna inštitúcia vyvíjajúca činnosť na podporu a ochranu podnikania svojich členov v tuzemsku a v zahraniční.
Web: web.sopk.sk

Asociácia priemyselných zväzov je nepolitickou a mimovládnou organizáciou výrobných priemyselných zväzov založenou na demokratických princípoch, ktorej úlohou je definovanie,  podporovanie, presadzovanie a ochrana spoločných záujmov svojich členov s cieľom dosiahnuť vhodné a stabilné podnikateľské a zamestnávateľské prostredie na území Slovenskej republiky.
Web: www.asociaciapz.sk

Spoločná vízia je profesijné zoskupenie právnických a fyzických osôb, ktoré združuje snaha o zvýšenie bezpečnosti na stavenisku.  
Web: www.spolocnavizia.sk

Slovenská asociácia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi
Asociácia odborníkov pre oblasť bezpečnosti práce a ochrany pre požiarmi
Web: www.asociaciabozp.sk

 
Share.

Comments are closed.