piatok, 14 júna
 • English

Ochrana pred požiarmi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Na požiadanie zabezpečujeme a vykonávame kompletný servis v plnení povinností zamestnávateľa vyplývajúci z § 4 a 5 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcich právnych predpisov najmä vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o  požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Základný rozsah činností v oblasti OPP:

 • zabezpečenie plnenia ustanovených povinností a určených úloh na úseku OPP osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie,
 • zabezpečenie v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • zabezpečenie plnenia opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpe-čenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
 • určovanie miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • zabezpečenie plnenia opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
 • zabezpečenie školenia a overovania vedomostí o ochrane pred požiarmi,
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • zabezpečenie pravidelného čistenia a kontroly komínov.

PRAKTICKÝ NÁCVIK HASENIA POŽIAROV

Ponúkame školenia protipožiarnej ochrany spojené s praktickou ukážkou hasenia, kde si Vaši zamestnanci môžu skúsiť hasiť rôznymi hasiacimi prístrojmi. Po skončení teoretickej časti si účastníci výcviku pod dohľadom inštruktora prakticky precvičia na voľnom priestranstve vedomosti získané počas teoretickej časti.

 • Otvorenie požiarom zasiahnutého elektrického rozvádzača.
 • Použitie snehového hasiaceho prístroja na hasenie horľavej kvapaliny, hasenie pevných horľavých látok vodným a práškovým hasiacim prístrojom.

Share.

Comments are closed.