Ochrana pred požiarmi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Na požiadanie zabezpečujeme a vykonávame kompletný servis v plnení povinností zamestnávateľa vyplývajúci z § 4 a 5 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcich právnych predpisov najmä vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o  požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
Rozsah činností v oblasti OPP :
– zabezpečenie v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
– zabezpečenie plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
– určovanie miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
– zabezpečenie plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
– zabezpečenie školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi,
– vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
– zabezpečenie pravidelné čistenie a kontrolu komínov,
– zabezpečenie plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie,
– vykonávanie kontroly a opravy požiarnych zriadení.
 
Share.

Leave A Reply