nedeľa, november 17
  • English

Ochrana pred požiarmi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Na požiadanie zabezpečujeme a vykonávame kompletný servis v plnení povinností zamestnávateľa vyplývajúci z § 4 a 5 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcich právnych predpisov najmä vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o  požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
Rozsah činností v oblasti OPP :
  • zabezpečenie v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
  • zabezpečenie plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
  • určovanie miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • zabezpečenie plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
  • zabezpečenie školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi,
  • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
  • zabezpečenie pravidelné čistenie a kontrolu komínov,
  • zabezpečenie plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie,
  • vykonávanie kontroly a opravy požiarnych zriadení.
 
Share.

Leave A Reply