Oprávnenia, osvedčenia, certifikáty

BOZPO, s.r.o. informácie z Národného inšpektorátu práce
Oprávnenia vydané NIP SR :
BOZPO, s.r.o. informácie z Národného inšpektorátu práce
Oprávnenia vydané NIP SR na výchovu a vzdelávanie :
Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce

08 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami

09 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami

hburad
Oprávnenia vydané HBÚ SR :

03 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích

05 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických

06 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov

08 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami

Oprávnenia vydané OPO :

Vyhradené technické zariadenia – montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky

logo_MSVVaS_SR
Akreditácie vydané MŠVVaŠ SR – lektor :
Osvedčenia :
autorizovaný bezpečnostný technik
špecialista na závažné priemyselné havárie
špecialista požiarnej ochrany
špecialista pre ŽP a vodohospodárstvo
špecialista požiarnej ochrany
odborný pracovník vyhradených technických zariadení – revízny technik
(elektrických, tlakových, zdvíhacích a plynových zariadení)
lektor stavebných strojov
inštruktor lešenárskej techniky
inštruktor horolezeckej a špeciálnej techniky
inštruktor obslúh motorových vozíkov
odborne sposobilá osoba na výkon civilnej ochrany
inštruktor poskytovania prvej pomoci
bezpečnostný poradca ADR
odborný pracovník (BT) pre banskú činnosť
odborný pracovník vyhradených technických zariadení plynových
odborne spusobilá osoba v prevenci rizík (ČR)
odborne spusobilá osoba v požární ochraně (ČR)
koordinátor bezpečnosti na staveništi (ČR)
Osvedčenia :
externý audítor OHSAS
interný audítor QMS
EUGOSH
BOZP pre malé a stredné podniky
interný audítor IMS
EBCL – European Business Competence Licence
Iné :
oprávnenia výrobcov hasiacich prístrojov