pondelok, 27 mája
 • English

Oprávnenia, osvedčenia, certifikáty

BOZPO, s.r.o. informácie z Národného inšpektorátu práce

Oprávnenia vydané NIP SR :

Bezpečnostnotechnická služba

 • Oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby

BOZPO, s.r.o. informácie z Národného inšpektorátu práce

Oprávnenia vydané NIP SR na výchovu a vzdelávanie :

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce

01 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky

 

 • 01.3 Výchova a vzdelávanie zam., ktorí budú osobne vykonávať úlohy bez. technikov a autorizovaných bez. technikov

02 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových

 • 02.1 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení tlakových

 • 02.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu VTZ tlakových

 • 02.3 Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení tlakových

03 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích

 • 03.1 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení zdvíhacích

 • 03.2.Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích

 • 03.3. Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích

 • 03.4 Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

04 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových

 • 04.1 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení plynových

 • 04.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových

 • 04.3 Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení plynových

05 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických

 • 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky

 • 05.2 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických

06 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov

 • 06.1 Výchova vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov

 • Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov formou e-learningu

   

07 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výške

 • 07.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov pracujúcich vo výške – výchova a vzdelávanie zamestnancov pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky

 • 07.2 Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári)

08 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami

 • 08.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení

09 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami

 • 09.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných poľnohosp. strojov a zariadení

10 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s lesníckymi strojmi a zariadeniami

 • 10.1 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení

 • 10.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva

 • Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva formou e-learningu 

           

 • 10.3 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

 • Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti formou e-learningu

                  


hburad

Oprávnenia vydané HBÚ SR :

01 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky

 • 01.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti ochrany práce pri činnostiach upravených zákonom č. SNR č. 51/1988 zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

03 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích

 • 03.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu VTZ zdvíhacích

 • 03.4 Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

05 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických

 • 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov

 • 05.2 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov

06 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov

 • 06.1 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov

08 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami

 • 08.1 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení


logo-uvzsr

Oprávnenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR :

Pracovná zdravotná služba

 • Oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby

 • Zmena vedúceho tímu UVZ SR

 • Vykonávanie niektorých úloh pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľov


MZ-SR

Oprávnenia vydané MZ SR :

Kurz prvej pomoci

 • Rozhodnutie MZ SR o vydaní osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci

 • Akreditácia MZ SR o vykonávaní kurzu z poskytovania prvej pomoci


logo_MSVVaS_SR

Oprávnenia vydané MŠVVaŠ SR :

Potvrdenie o akreditácií

 • Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania: Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a práca s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

 • Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania: Práca pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

 • Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania: Práca s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami


2009c177z0505o04

Oprávnenia vydané SNAS :

Slovenská národná akreditačná služba

 • Osvedčenie č. S-310 o akreditácii Laboratória bezpečnosti a hygieny pracovného prostredia rozsah akreditácie

                


mzpvelke

Oprávnenia vydané MŽP SR :

Závažné priemyselné havárie

 • MŽP SR – rozhodnutie o oprávnení vykonávať odbornú prípravu

        

 • MŽP SR – rozhodnutie o predĺžení autorizácie 001-2016-AUT-3,2

       


logo_mvsr

Oprávnenia vydané MV SR :

Ochrana pred požiarmi

 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

 • Ďaľšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany

 • Odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obcí

 • Základná príprava členov hasičských jednotiek


Oprávnenia vydané OPO :

Vyhradené technické zariadenia – montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky

 • Vyhradené technické zariadenia tlakové

      

 • Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie

 • Vyhradené technické zariadenia plynové

     

 • Vyhradené technické zariadenia elektrické

      


3343_logomosr

Oprávnenia vydané MO SR :

Vyhradené technické zariadenia – odborné prehliadky a odborné skúšky pre Ministerstvo obrany SR

 • Oprávnenie na vykonávanie opráv zdvíhacích vyhradených technických zariadení

 • Oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok zdvíhacích vyhradených technických zariadení

 • Oprávnenie na vykonávanie opravy vyhradených technických zariadení elektrických

 • Oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a opráv vyhradených technických zariadení tlakových

 • Oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a opráv vyhradených technických zariadení plynových

 • Oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a opráv tlakových zariadení


logo_MSVVaS_SR

Akreditácie vydané MŠVVaŠ SR – lektor :

Pedagogické minimum a andragogické vzdelávanie lektorov

 • Akreditácia ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR na vzdelávací program ďalšieho vzdelávania

Osvedčenia :

autorizovaný bezpečnostný technik

špecialista na závažné priemyselné havárie

špecialista požiarnej ochrany

špecialista pre ŽP a vodohospodárstvo

špecialista požiarnej ochrany

odborný pracovník vyhradených technických zariadení – revízny technik

(elektrických, tlakových, zdvíhacích a plynových zariadení)

lektor stavebných strojov

inštruktor lešenárskej techniky

inštruktor horolezeckej a špeciálnej techniky

inštruktor obslúh motorových vozíkov

odborne sposobilá osoba na výkon civilnej ochrany

inštruktor poskytovania prvej pomoci

bezpečnostný poradca ADR

odborný pracovník (BT) pre banskú činnosť

odborný pracovník vyhradených technických zariadení plynových

odborne spusobilá osoba v prevenci rizík (ČR)

odborne spusobilá osoba v požární ochraně (ČR)

koordinátor bezpečnosti na staveništi (ČR)

Osvedčenia :

 

certifikát člena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

 

certifikát člena Společná vize, o.z. ČR

 

certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

 

certifikát člena v ZAP

externý audítor OHSAS

interný audítor QMS

EUGOSH

BOZP pre malé a stredné podniky

interný audítor IMS

EBCL – European Business Competence Licence

Iné :

oprávnenia výrobcov hasiacich prístrojov