BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

OTÁZKA: Aké sú zákonné požiadavky na obsah dokumentácie BOZP?
ODPOVEĎ:
Problematika je upravená najmä predpismi v platnom znení: Zákonom č. 124/2006 Z. z (zákon o BOZP) a jednotlivými NV o minimálnych požiadavkách na zaistenie BOZP pre danú oblasť.
Typy a obsahová náplň zákonnej dokumentácie vyplývajú z povinností zamestnávateľa uvedených v § 6, 7, 8 a 9 zákona o BOZP. Typy jednotlivých vnútorných predpisov zamestnávateľa teda závisia najmä od charakteru pracovnej činnosti vykonávanej u zamestnávateľa, pričom obsahová náplň má byť v súlade s požiadavkou § 7 zákona o BOZP. V jednotlivých nariadeniach vlády sú následne v určitých prípadoch jasne zadané požiadavky na obsahovú náplň daného vnútorného predpisu (napr. Prevádzkový poriadok na prácu s chemickými faktormi a pod.).       

OTÁZKA: Je služobná cesta rátaná ako pracovný čas zamestnanca v prípade pracovného úrazu?
ODPOVEĎ:
Problematika je upravená najmä predpismi v platnom znení: Zákonom č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce), zákonom č. 124/2006 Z. z (zákon o BOZP) a zákonom č. 283/2002 Z. z. (zákon o cestovných náhradách).
Predpokladáme, že pod pojmom služobná cesta ste mali na mysli pracovnú cestu. Podľa zákona o cestovných náhradách pracovná cesta je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty. Podľa Zákonníka práce, plnenie pracovných úloh je výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu, iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa a činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty. Teda ak zamestnanec na pracovnej ceste vykonáva činnosti, ktoré sú jej predmetom a pri nich vznikne úraz zamestnanca, jedná sa o pracovný úraz. Každý prípad je potrebné posudzovať samostatne, najmä s ohľadom na povahu určených podmienok pracovnej cesty zamestnávateľom.

OTÁZKA: Školenia v oblasti BOZP vykonávané vlastnými zamestnancami (čo je nutné zabezpečiť aby napr. vedúci zamestnanci mohli vykonávať školenia v určitom rozsahu – a v akom rozsahu)? 
ODPOVEĎ:
Problematika upravená najmä predpismi v platnom znení: Zákonom č. 124/2006 Z. z. (zákon o BOZP), NV SR upravujúce oboznamovanie a informovanie v určitých oblastiach (pracovné prostriedky, faktory práce).
Zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo fyzickej osoby, alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce – osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie s platným oprávnením. Obsah a spôsob oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov na oboznamovanie podľa § 7 zákona o BOZP a pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.

OTÁZKA: Aké sú požiadavky kladené na dokumentáciu strojových zariadení (obsahová stránka technickej dokumentácie)?
ODPOVEĎ:
Problematika upravená najmä predpismi v platnom znení: Zákonom č. 124/2006 Z. z (zákon o BOZP), NV SR č. 392/2006 Z. z a vyhl. č. 508/2009 Z. z.
Požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane požiadaviek na zaistenie bezpečnosti vyhradených technických zariadení určuje technická dokumentácia, ktorou je konštrukčná technická dokumentácia alebo projektová technická dokumentácia („konštrukčná dokumentácia“) potrebná pre výrobu, montáž, rekonštrukciu a sprievodná technická dokumentácia potrebná na používanie (jej súčasťou sú informácie o bezpečnom umiestnení, inštalácii, používaní, kontrole, údržbe a oprave). Obsah sprievodnej technickej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia je uvedený v prílohe č. 3 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

OTÁZKA: Aké sú termíny na šetrenie a spísanie záznamu o úraze? Do koľkých dní je potrebné odosielať tlačivá na IP a Sociálnu poisťovňu? 
ODPOVEĎ:
V súlade s ustanoveniami § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov  je povinnosťou zamestnávateľa evidovať každý pracovný úraz a iný úraz, u pracovných úrazov s PN viac ako 3 dni sa vykoná registrácia do 4 dní od nahlásenia úrazu vrátanie spísania záznamu o registrovanom pracovnom úraze a následne sa zasiela do 8 dní od hlásenia úrazu predmetný záznam na príslušný Inšpektorát práce a sociálnu poisťovňu. V súlade s ustanoveniami zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zamestnávateľ je povinný tiež do 3 dní od hlásenia pracovného úrazu zaslať na príslušnú pobočku sociálnej poisťovne aj oznámenie o poistnej udalosti.

OTÁZKA: Kto má vykonávať vstupné školenia BOZP pre brigádnikov? 
ODPOVEĎ:
V zmysle ustanovení Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný i pre zamestnancov vykonávajúcich činnosť resp. prácu na základe dohôd zabezpečiť v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov  tzv. vstupné školenie BOZP pre brigádnikov (oboznamovanie a informovanie pred zaradením vńa výkon prác a činností). Takéto školenie vykonáva zamestnávateľ buď vlastnými zamestnancami (BT, ABT, vedúci zamestnanec a pod.) určenými vo vnútornom predpise zamestnávateľa, resp. zabezpečí výkon školenia osobou (fyzickou alebo právnickou), ktorá má oprávnenie na výchovu a vzdelávanie sk. 1.1.

 

 

Share.

Comments are closed.