CIVILNÁ OCHRANA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

OTÁZKA: Ako je možné predĺžiť odbornú spôsobilosť z CO a kde?
ODPOVEĎ:
Odborne spôsobilá osoba je povinná každých 5 rokov od vykonania skúšky zúčastniť sa školenia a po jeho skončení absolvovať preskúšanie, ak sa školenia nezúčastní odbornú spôsobilosť stratí.
Školenie na predĺženie platnosti osvedčenia organizuje Ministerstvo vnútra SR sekcia kkrízového riadenia. Miesto a termín konania školenia uverejňuje na svojej web stránke.

OTÁZKA: Aký je rozdiel medzi mimoriadnou situáciou a mimoriadnou udalosťou?
ODPOVEĎ:
Na účely zákona 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva sa mimoriadnou situáciou rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok – mimoriadna situácia sa vyhlasuje.
Pod pojmom mimoriadna udalosť sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia alebo teroristický útok – mimoriadna udalosť vzniká.

OTÁZKA: Kto vyhlasuje mimoriadnu situáciu?
ODPOVEĎ:
Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
Právo vyhlásiť (odvolať) mimoriadnu situáciu podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva majú: starosta obce (na území obce), prednosta obvodného úradu (na území okresu) a prednosta obvodného úradu v sídle kraja (na území kraja).

OTÁZKA: Čo je krízová situácia? 
ODPOVEĎ:
Krízová situácia mimo času vojny a vojnového stavu sa rozumie obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu  a ústavné orgány môžu po plnení podmienok uvedených v ústavnom zákone č.227/2002  na jej riešenie vyhlásiť:
·       výnimočný stav – rieši bezpečnostná rada okresu,
·       núdzový stav – rieši bezpečnostná rada okresu,
·       mimoriadnu situáciu – rieši krízový štáb mesta.

OTÁZKA: Čo je to výnimočný stav? 
ODPOVEĎ:
Výnimočný stav môže na návrh vlády vyhlásiť prezident len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k teroristickému útoku, k rozsiahlym pouličným nepokojom spojeným s útokmi na orgány verejnej moci, drancovaním obchodov a skladov alebo inými hromadnými útokmi na majetok alebo dôjde k inému hromadnému násilnému protiprávnemu  konaniu výnimočný stav – rieši bezpečnostná rada okresu.

OTÁZKA: Čo je núdzový stav? 
ODPOVEĎ:
Núdzový stav môže vyhlásiť vláda za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného  prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárii, núdzový stav – rieši bezpečnostná rada okresu.

OTÁZKA: Kedy vzniká povinnosť mať vypracovanú dokumentáciu z civilnej ochrany?
ODPOVEĎ:
Povinnosť vypracovať dokumentáciu vzniká zo zákona č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov ustanovením § 16 ods. 1 písm. e)

OTÁZKA: Čo je to provizórny kryt civilnej ochrany?
ODPOVEĎ:
Pojem provizórne kryty je nesprávny. O krytoch pojednáva vyhláška MV SR č. 532/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v § 10, 11, 12.

OTÁZKA: Aké sú požiadavky na školenia z oblasti civilnej ochrany?
ODPOVEĎ:
Školiť môže osoba odborne spôsobilá na výkon civilnej ochrany – zákon č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov § 18a a vyhláška MV SR č. 7/2012 Z.z. 

Share.

Comments are closed.