KOORDINÁCIA BEZPEČNOSTI NA STAVENISKU

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

OTÁZKA: Prečo nás nútia používať na pohyblivých pracovných plošinách bezpečnostné postroje, keď plošina je vybavená zábradlím?
ODPOVEĎ: 
V prvom rade sa treba oboznámiť s návodom na používanie od výrobcu. Pri nožnicových plošinách vo všeobecnosti výrobca nepožaduje používanie bezpečnostného postroja, ale napr. u kĺbových, teleskopických alebo prívesných plošinách to výrobca ustanovuje.  Netreba však zabúdať na NV č. 395/2006 Z.z. kde sa v prílohe č. 3 bod 8.5.6 požaduje používanie ochranného zaradenia proti pádu, bezpečnostné lano, popruh pri práci na pracovných plošinách. Zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú a používajú spomínané OOPP sa používajú vtedy, ak sa pri ich vykonávaní vyskytujú nebezpečenstvá, ktoré môžu poškodiť zdravie. Čo sa však nedá nikdy na 100% vylúčiť. 

OTÁZKA: Ako majú byť zabezpečené výkopové práce proti zosunutiu zeminy?
ODPOVEĎ:
Okraje výkopu sa nesmú zaťažovať do vzdialenosti 0, 5 m od hrany výkopu. Hranice šmykového klinu sa musia určiť v projektovej dokumentácii. V priestore
šmykového klinu výkopu sa na povrchu terénu nesmú vykonávať stavebné práce a iné práce, umiestňovať objekty a zariadenia staveniska, stroje a materiál okrem prípadov, keď je to vzhľadom na spôsob zabezpečenia stability steny výkopu a výpočtu uvedené v projektovej dokumentácii. Spôsob zabezpečenia stability stien výkopov (vrúbením, svahovaním) musí byť uvedený v projektovej dokumentácii stavby, ktorá
obsahuje najmä druh paženia, parametrické údaje paženia a spôsob jeho realizácie. Ustanovenia sú uvedené vo vyhláške č. 147/2013 a v STN 73 3050 vrátane zmien.

OTÁZKA: Školenia v oblasti BOZP vykonávané vlastnými zamestnancami (čo je nutné zabezpečiť aby napr. vedúci zamestnanci mohli vykonávať školenia v určitom rozsahu – a v akom rozsahu)?
ODPOVEĎ:
Problematika upravená najmä predpismi v platnom znení: Zákonom č. 124/2006 Z. z. (zákon o BOZP), NV SR upravujúce oboznamovanie a informovanie v určitých oblastiach (pracovné prostriedky, faktory práce)
Zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo fyzickej osoby, alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce – osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie s platným oprávnením. Obsah a spôsob oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov na oboznamovanie podľa § 7 zákona o BOZP a pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.

OTÁZKA: Požiadavky kladené na dokumentáciu strojových zariadení (obsahová stránka technickej dokumentácie)?
ODPOVEĎ:
Problematika upravená najmä predpismi v platnom znení: Zákonom č. 124/2006 Z. z (zákon o BOZP), NV SR č. 392/2006 Z. z a vyhl. č. 508/2009 Z. z.
Požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane požiadaviek na zaistenie bezpečnosti vyhradených technických zariadení určuje technická dokumentácia, ktorou je konštrukčná technická dokumentácia alebo projektová technická dokumentácia („konštrukčná dokumentácia“) potrebná pre výrobu, montáž, rekonštrukciu a sprievodná technická dokumentácia potrebná na používanie (jej súčasťou sú informácie o bezpečnom umiestnení, inštalácii, používaní, kontrole, údržbe a oprave). Obsah sprievodnej technickej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia je uvedený v prílohe č. 3 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

OTÁZKA: Aká je náplň práce koordinátora?
ODPOVEĎ:
Na stavenisku stavebník v súlade s NV SR č. 396/2006 Z.z. poverý na koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátora bezpečnosti. Tento vykonáva koordináciu najmä v súlade s ustanoveniami § 6 predmetného NV SR. 

OTÁZKA: Kto je zodpovedný v prípade, že na stavenisku vznikne pracovný úraz alebo iná udalosť?
ODPOVEĎ:
V súlade s ustanoveniami § 195 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu zdravia alebo k jeho smrti úrazom (pracovný úraz), zodpovedá za škodu tým vzniknutú zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere. Pokiaľ poukazujete na plnenie povinností pri zaisťovaní BOZP, postupuje sa podľa § 18 zákona č. 124/2006 Z.z. v nadväznosti na vyhlášku č. 147/2013 Z.z.

Share.

Comments are closed.