streda, 28 septembra
  • English

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Odpovedáme na Vaše otázky z oblasti ochrany životného prostredia (OŽP). 

Otázky do poradne BOZPO môžete zasielať na:  dopyt@boz.sk

 

OTÁZKA: Testovanie pre firiem na koronavírus. Ako nakladať s odpadom?  

ODPOVEĎ: Všetky informácie o testovaní pre firmy nájdete v samostatnom článku TU


OTÁZKA: Kedy sa Vás týka povinnosť vypracovať evidenciu odpadov za rok 2018?

ODPOVEĎ: Ak Vám vo firme vznikol akýkoľvek odpad (obaly z papiera a plastov, oleje, žiarivky, drevo, …)


OTÁZKA: Kedy sa Vás týka povinnosť vypracovať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním?

ODPOVEĎ: Ak Vám za rok vzniklo viac ako 50 kg nebezpečného odpadu (oleje, obaly, chemikálie,…) alebo viac ako 1t ostatného odpadu (papierové, plastové obaly, atď).


OTÁZKA: Je termín na podanie ročného Ohlásenia o vzniku odpadu?

ODPOVEĎ: Termín je do 28. februára 2019 za rok 2018.


OTÁZKA: Ako správne zhromažďovať odpady?

ODPOVEĎ: Ako priestory na zhromažďovanie odpadov môžu slúžiť voľné plochy, prístrešky, budovy a podzemné a nadzemné nádrže zhotovené tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodeniu hmotného majetku. Tieto priestory sa označujú ako sklad odpadov. Plocha musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivých látok, spevnená, nepriepustná a nebezpečné odpady musia byť zabezpečené pred pôsobením vonkajších vplyvov.


OTÁZKA: Čo musia spĺňať nádoby?

ODPOVEĎ: Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú zhromažďované nebezpečné odpady, musia byť odlíšené tvarom, opisom alebo farebne od zariadení neurčených na nakladanie s odpadmi,  musia zabezpečiť ochranu odpadov pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií napr:  vznik požiaru, alebo výbuchu. Musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu  a proti chemickým vplyvom. Nebezpečné odpady a sklad v ktorom sa zhromažďujú nebezpečné odpady musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu – ILNO.


OTÁZKA: Čo je to hierarchia odpadového hospodárstva?

ODPOVEĎ: Základom by malo byť predchádzanie vzniku odpadov, druhý stupeň je príprava na opätovné použitie, potom recyklácia, následne iné zhodnocovanie (napr. energetické) a až  nakoniec by malo byť zneškodňovanie odpadov. Hierarchia je stanovená v zákone o odpadoch a je prevzatá z práva Európskej únie.


OTÁZKA: Čo znamená pojem odpadové hospodárstvo?

ODPOVEĎ: Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom.


OTÁZKA: Aké sú povinnosti držiteľa odpadu?

ODPOVEĎ:
– správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,
– zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
– zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,
– zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva.


OTÁZKA: Musí sa triediť biologicky rozložiteľný odpad prevádzkovateľom kuchyne?

ODPOVEĎ: Prevádzkovateľ kuchyne je zodpovedný za nakladanie s biologicky rozložiteľným a reštauračným odpadom pričom je povinný nakladať s týmto odpadom v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením obce, zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre tento odpad, ktorého je pôvodcom.

Share.

Comments are closed.