PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Odpovedáme na Vaše otázky z oblasti pracovnej zdravotnej služby (PZS)

Otázky do poradne BOZPO môžete zasielať na:  dopyt@boz.sk

OTÁZKA: Aké sú legislatívne požiadavky ohľadom posúdenia zdravotnej spôsobilosti v súvislosti s aktualizačnou odbornou prípravou?

ODPOVEĎ: Fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu, osvedčenia alebo dokladu v zmysle § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon) je povinná podrobiť sa podľa § 16 ods. 6 zákona lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ktorej výsledkom je posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu na vykonávanie tejto činnosti v lehote do piatich rokov odo dňa

  • vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa ods. 1 písm. b) zákona
  • vykonania predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

Zdravotná spôsobilosť na prácu sa podľa § 16 ods. 2 písm. c) zákona posudzuje na základe výsledku preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci. Preukazuje sa lekárskym posudkom, ktorý nesmie byť starší ako 6 mesiacov.

V zmysle § 16 ods. 7 zákona sa za lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci za účelom naplnenia požiadavky stanovenej v § 16 ods. 4 a 6 zákona považuje aj lekárska prehliadka vykonávaná podľa osobitného predpisu, ak sa na obsluhu určeného pracovného prostriedku podľa ods. 1 požaduje vodičské oprávnenie. Zdravotná spôsobilosť na prácu podľa § 16 ods. 4 zákona je požadovaná v zmysle § 16 ods. 2 písm. c) zákona len na vykonávanie činností uvedených v prílohe č. 1a zákona.

Podľa § 16 ods. 8 zákona fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa ods. 1 písm. b), je povinná do piatich rokov odo dňa  vydania preukazu, osvedčenia, alebo dokladu podľa ods. 1 písm. b) absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Ďalšiu odbornú prípravu je povinná absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia prechádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v preukaze, osvedčení alebo doklade podľa ods. 1 písm. b) dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy. Na základe vyššie uvedeného, osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie nesmie uviesť v preukaze dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy bez predloženého dokladu o absolvovaní preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci.


OTÁZKA: Aká je optimálna teplota na pracovisku?

ODPOVEĎ: V zmysle § 2 vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z.z. treba rozlíšiť, o aké ročné obdobie sa jedná, t.j. teplé obdobie roka, alebo chladné obdobie roka. V závislosti od obdobia roka a druhu práce / zaradenie do triedy práce podľa charakteru činností je charakterizované v prílohe č. 1 vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z.z. / je určená optimálna a prípustná operatívna teplota samostatne pre teplé obdobie roka a chladné obdobie roka v prílohe č. 2 vyhlášky MZ SR č. 992016 Z.z. Napr. administratívny pracovník: v zmysle prílohy č. 1 je zaradený do triedy práce 1a, t.z. optimálne teploty pre teplé obdobie roka sú podľa prílohy č. 2: 23 – 27 °C a prípustná operatívna teplota je 20 – 28 °C.


OTÁZKA: Má zamestnanec nárok na prestávku v práci pri vysokých teplotách na pracovisku?

ODPOVEĎ: Áno, má. V zmysle zákonníka práce a následne aj v zmysle prílohy č. 3 vyhlášky MZ SR č. 99/2016. V prílohe je zadefinovaný krátkodobo a dlhodobo únosný čas práce rozdelený podľa pohlavia, odevu a klimatických podmienok. Napr. : administratívny zamestnanec v kancelárii bez klimatizácie: podľa prílohy č. 3 pre aklimatizovaného muža podľa tabuľky č. 1 v prílohe pri teplote pri teplote na pracovisku 36 °C a viac musí mať krátený čas. To isté platí pre aklimatizované ženy podľa tabuľky č. 4 prílohy č. 3 vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z.z.


OTÁZKA: Dá sa za pitný režim pokladať sladený nápoj?

ODPOVEĎ: V zmysle § 7 vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z.z. a prílohy č. 4 vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z.z. je pitný režim definovaný ako dopĺňanie dostatočného množstva tekutín a minerálnych látok stratených pri práci do organizmu. Hovoríme o náhrade vody a minerálov, preto je najvhodnejšia  prirodzená voda s obsahom minerálov. Akákoľvek priemyselne vyrábaná náhrada je vždy kompromisom. Sladený nápoj nie je dobrý kompromis, nakoľko obsahuje umelé sladidlá a cukor, čo nemusí zdravotne vyhovovať všetkým zamestnancom, odporúčame minerály bez pridaného cukru  a iných látok, napr. stimulačných- kofein, …


OTÁZKA: Kto musí mať pracovnú zdravotnú službu podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.?

ODPOVEĎ: Od 1.12.2018 musí mať každý zamestnávateľ, ktorí má zamestnancov zaradených do 3. a 4. kategórie rizikových prác pracovnú zdravotnú službu. Zamestnávateľ, ktorý má zamestnancov zaradených do 1. a 2. kategórie musí zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku najmenej raz za 18 mesiacov. Posúdenie znamená kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie zdraviu škodlivých faktorov životného prostredia a pracovného prostredia podľa §52, odsek 1, písmeno c, pričom kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie musí vykonať fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou podľa.


OTÁZKA: Kto musí mať evidenciu zamestnancov podľa kategórií prác?

ODPOVEĎ: Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatní v januári 2019. Rozsah oznámenia údajov o zamestnancoch vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie je určený zákonom v § 30 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z.:

  1.  názov pracoviska,
  2. názov profesií s uvedením faktorov práce a pracovného prostredia, ktorým sú zamestnanci vystavení,
  3. počet zamestnancov pracoviska.

OTÁZKA: Je povinná evidencia zamestnancov pre 3. a 4. kategóriu prác?

ODPOVEĎ: V zmysle §30, odsek 1, písmeno m) je zamestnávateľ povinný vypracovať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou každoročne k 31. decembru informáciu o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, vrátane počtu zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu, a hodnotenia zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci a do 15. januára nasledujúceho roka ju predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.


OTÁZKAPotrebujem školenie keď pracujem s toxickými a veľmi toxickými látkami (pôvodne s jedmi) ? Ako často sa musí opakovať?

ODPOVEĎ: V zmysle § 15, odsek 3, písmeno a) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. musí mať zamestnávateľ odborne spôsobilú osobu pre prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami. Odborná spôsobilosť sa nadobúda v zmysle § 16, odsek 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z., kde pred skúškou na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva musí zamestnanec absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu pre prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami cez akreditovaný subjekt MŠ SR, následne skúška na RÚVZ. V zmysle §16, odsek 29 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z je povinná 1 x za 5 rokov aktualizačná odborná príprava cez akreditovaný subjekt MŠ SR.


OTÁZKA: Je povinný zamestnávateľ zabezpečiť pitný režim v lete?

ODPOVEĎ: V zmysle vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z.z je zamestnávateľ povinný pitný režim nasledovne:
Zamestnávateľ zabezpečuje pri záťaži teplom zamestnancovi na svoje náklady pitnú vodu na mieste výkonu práce alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútorným predpisom zamestnávateľa.
Zamestnávateľ pri záťaži teplom zamestnancovi, ktorý vykonáva dlhodobú prácu zaradenú v triede 1b až 4, poskytuje na svoje náklady aj minerálne nápoje, ktorými sa doplnia tekutiny a minerálne látky stratené potením a dýchaním,
a) ak sú splnené podmienky na úpravu času práce podľa § 4 ods. 2 alebo ak sa predpokladá takáto úprava času práce, alebo
b) pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní.


OTÁZKA:  Aké má zamestnávateľ povinnosti u zamestnancov zaradených do 2 kategórie?

ODPOVEĎ:
– Zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika 1 x za 18 mesiacov,
– Mať spracovanú kategorizáciu prác z hľadiska zdravotných rizík,
– Mať spracovaný písomný záznam o posúdení zdravotného rizika,
– Kópiu záznamu o posúdení zdravotného rizika a kategorizácie prác musí poskytnúť zástupcom zamestnancov,
– Mať spracované posudky o riziku a prevádzkové poriadky pre vyskytujúce sa faktory pracovného prostredia,
– Mať schválené prevádzkové poriadky, ak si to vyžaduje osobitný predpis,
– Viesť evidenciu zamestnancov,
– Oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov, (Dátum účinnosti 01.07.2018),
– Zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad pre zamestnancov.


OTÁZKA: Môže vykonávať pre 2. kategóriu zdravotný dohľad bezpečnostný technik?

ODPOVEĎ: Nie. V súčinnosti s novelou zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. môže zdravotný dohľad zabezpečovať verejný zdravotník s dvojročnou praxou, pracovná zdravotná služba, lekár s požadovanou špecializáciou. Všetky subjekty poskytujúce zdravotný dohľad musia mať vydané oprávnenie od ÚVZ SR.


OTÁZKA: Kde je možnosť nájsť spoločnosti, ktoré môžu poskytovať zdravotný dohľad?

ODPOVEĎ:  Úrad verejného zdravotníctva SR má zverejnený zoznam na svojej webovej stránke v časti Informácie – Pracovná zdravotná služba.


OTÁZKA: Sú platné dokumenty spracované bezpečnostným technikom pred nadobudnutím účinnosti novely?

ODPOVEĎ: Dokumenty spracované bezpečnostných technikom sú platné po dobu 18 mesiacov od dátumu vydania (posúdenie zdravotného rizika), ak v stanovenom čase nedošlo u zamestnávateľa ku zmenám, ktoré by mohli mať negatívny dopad na ochranu a zdravie zamestnancov.   


OTÁZKA: Aké sú požiadavky na zariadenie ambulancie? 

ODPOVEĎ: V zmysle Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (príloha – s komplet vybavením ambulancie).
AMBULANCIA

1. Základné funkčné priestory ambulantných zariadení majú minimálnu plochu miestnosti

a) ambulancia 15 m2
b) prípravovňa (ak je zriadená) 12 m2
c) čakáreň 8 m2
d) toaleta pre pacientov 2 m2
e) toaleta pre personál 2 m2
f) denná miestnosť alebo šatňa pre personál, ktorá môže byť spoločná pre viaceré ambulancie,
g) priestor s výlevkou pre upratovačku.

2. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulantných zariadení všeobecnej a špecializovanej
ambulantnej zdravotnej starostlivosti je

a) vyšetrovacie ležadlo s výškou najmenej 60 cm,
b) umývadlo na ruky,
c) drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov – ak je inštalovaný v prípravovni, v
ambulancii nie je potrebný,
d) písací stôl, stolička,
e) počítač s príslušenstvom,
f) telefón,
g) stolička pre pacienta,
h) prebaľovací stôl v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast a lekárov v detských špecializovaných
ambulanciách,
i) vešiak,
j) nástenný teplomer,
k) nádoba na odpad so šliapadlom – aj v prípravovni, ak je zriadená,
l) emitná miska,
m) poháriky na vodu na jednorazové použitie,
n) uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,
o) kartotečná uzamykateľná skriňa,
p) chladnička na liečivá,
10) § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.
Strana 236 Vestník MZ SR 2008 Čiastka 32-51
q) osobná váha a výškomer,
r) skrinka na nástroje a pomôcky,
s) parný sterilizátor, ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením
centrálnej sterilizácie alebo materiál na jednorazové použitie,
t) obväzový sterilný materiál a nesterilný materiál,
u) dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a
prístrojov,
v) pomôcky na odbery biologického materiálu,
w) pomôcky na podávanie liekov,
x) infúzny stojan,
y) tlakomer, fonendoskop, teplomer,
z) nábytok na vybavenie čakárne – najmenej tri stoličky,
aa) liečivá v rozsahu a sortimente podľa zamerania ambulancie,
ab) umývací a dezinfekčný automat na dekontamináciu a dezinfekciu zdravotníckych pomôcok, ak pracovisko
nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom oddelením centrálnej sterilizácie.

3. Ambulancie, v ktorých sa v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti vykonávajú odbery biologického
materiálu, musia byť vybavené drezom na jeho vylievanie a na umývanie a dekontamináciu pomôcok. Ak je
drez inštalovaný v prípravovni, v ambulancii sa nevyžaduje.

4. Ambulancie používajúce väčšie množstvo opakovateľne použiteľného inštrumentária musia byť okrem
umývadla na ruky vybavené aj dvojdrezom. Ak je dvojdrez nainštalovaný v prípravovni, v ambulancii sa
nevyžaduje.

5. Ak ambulancia poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť vo viacerých špecializačných odboroch, musí
spĺňať požiadavky na vecné vybavenie a prístrojové vybavenie pre každý špecializačný odbor, v ktorom sa
ambulantná zdravotná starostlivosť poskytuje.

6. Ak ide o ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, ktorá poskytuje lekársku službu prvej pomoci, je
povinným prístrojovým vybavením aj EKG.

7. Resuscitačný set, ktorý musí mať každá ambulancia, tvoria
a) T – tubus (ústny vzduchovod) v najmenej troch rôznych veľkostiach pre mužov, ženy, deti a dorast,
b) ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach,
c) kyslíková fľaša malá (0,6 l) a redukčný ventil,
d) kyslíková maska,
e) odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach.
8. Ambulancie sú vybavené protišokovou skrinkou, ktorá obsahuje tieto lieky a infúzne roztoky:
I. Lieky na injekčné podanie
a) sympatomimetiká,
b) aqua pro injectione,
c) parasympatolytiká,
d) kortikosteroidy,
e) minerálne látky,
f) antihistaminiká,
g) bronchodilatanciá,
h) anestetiká,
i) antiastmatiká,
j) krvné náhrady a perfúzne roztoky,
k) antiemetiká,
l) anxiolytiká.
II. Infúzne roztoky
F1/1 400 ml, F1/1 200 ml, G5% 200 ml.
Čiastka 32-51 Vestník MZ SR 2008 Strana 237
III. Lieky na perorálne podanie
a) aktívne uhlie,
b) vazodilatanciá.


OTÁZKA: Kto môže vykonávať školenie z poskytovania prvej pomoci? 

ODPOVEĎ: Vyhláška MZ SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci. V zmysle § 4 vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z.z.z: Personálne zabezpečenie kurzu inštruktora.
Organizátor kurzu zabezpečí, aby lektorom kurzu inštruktora bol len zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch podľa § 27 ods. 1 zákona, ktorý absolvoval kurz inštruktora akreditovaný ministerstvom.


OTÁZKA: Potrebujem školenie keď pracujem s toxickými a veľmi toxickými látkami (pôvodne jedmi) ? Ako často sa musí opakovať?

ODPOVEĎ: V zmysle § 15, odsek 3, písmeno a) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. musí mať zamestnávateľ odborne spôsobilú osobu pre prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami. Odborná spôsobilosť sa nadobúda v zmysle § 16, odsek 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z., kde pred skúškou na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva musí zamestnanec absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu pre prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami cez akreditovaný subjekt MŠ SR, následne skúška na RÚVZ. V zmysle §16, odsek 29 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z je povinná 1 x za 5 rokov aktualizačná odborná príprava cez akreditovaný subjekt MŠ SR.


OTÁZKA: Musia zamestnanci absolvovať vstupnú lekársku preventívnu prehliadku?

ODPOVEĎ: V zmysle §6, odsek 1, písmeno o) zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. je o) zamestnávateľ povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
– v zmysle §30e) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. je povinná lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci u:
a) zamestnanca,
1. ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
2. pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku,
3. ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis,
4. ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov,
b) fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby,
1. ktorá vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
2. ktorej zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis,
c) inej fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie
1. na výkon prác zaradených do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, alebo
2. ak jej zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis,
d) pracovníka so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A. 


OTÁZKA: Aké sú požiadavky na miestnosť prvej pomoci?

ODPOVEĎ: V zmysle NV SR č. 391/2006 Z.z. je povinnosťou mať zriadenú miestnosť prvej pomoci,  ak si to vyžaduje veľkosť pracovných priestorov, druh vykonávanej činnosti a frekvencia výskytu nehôd.
Miestnosť na poskytnutie prvej pomoci sa musí vybaviť základnými zariadeniami a prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci (t.z. posteľ, lekárnička), musí byť ľahko prístupná aj pri manipulácii s nosidlami. Musí byť vybavená umývadlom s tečúcou vodou a vetrateľná.  


OTÁZKA: Po koľkých rokoch musí byť periodická lekárska prehliadka pre obsluhu motorového vozíka?

ODPOVEĎ: V zmysle príloha 1A zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. je periodicita 1 x za päť rokov.


OTÁZKA: Ako často sa musia vykonávať merania na osvetlenie a hluk?

ODPOVEĎ: Posúdenie musí byť akreditovaným subjektom pred uvedením priestorov do prevádzky a pri každej zmene (technickej, technologickej, organizačnej) v súlade so zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z.

Share.

Comments are closed.