VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

OTÁZKA: Podľa akého predpisu je zamestnávateľ (podnikajúca právnická alebo fyzická osoba) povinná vypracovať a viesť harmonogram a evidenciu vyhradených technických zariadení a ich úradných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok?
ODPOVEĎ:
Povinnosť zamestnávateľakontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení, viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať okrem iného úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení je ustanovená v § 6 ods. 1 písm. n) a § 9 ods. 1 písm. a) zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Osobitným predpisom v danom prípade je vyhl. č. 508/2009 Z. z., ktorá požiadavky na predpísané prehliadky a skúšky, ich evidenciu a pod. upresňuje v § 8 a lehoty opakovaných úradných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení počas prevádzky určuje v prílohách č. 5, 7, 8 a 10 k vyhláške.

OTÁZKA: Musia byť vykonávané odborné prehliadky a odborné skúšky plynového kotla v rodinnom dome?
ODPOVEĎ:
Kotly umiestnené v rodinných domoch nepodliehajú pravidelným prehliadkam a skúškam podľa predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Odporúčame však vykonávať (alebo si zabezpečiť ich vykonanie) prehliadky a údržbu kotla podľa predpisov jeho výrobcu. Malo by to byť vo vlastnom záujme majiteľa domu alebo nájomníka.
V zmysle zák. č. 314/2012 Z. z. však bude potrebné zabezpečiť si kontrolu vykurovacej sústavy oprávnenou osobou v zákonom určených lehotách. Ide o kontroly kotlov a vykurovacích sústav s výkonom väčším ako 20 kW, ktoré súvisia s účinnosťou kotla a týkajú sa ochrany životného prostredia.

OTÁZKA: Kto vydáva doklad na obsluhu pohyblivých pracovných plošín ktoré nie sú uspôsobené na premávku na pozemných komunikáciách?
ODPOVEĎ:
Odborná spôsobilosť na obsluhu pohyblivej pracovnej plošinys motorickým pohonom s  výškou zdvihu nad 1,5 m , ktorá nie je uspôsobená na premávku na pozemných komunikáciách sa preukazuje písomným dokladom, ktorý vyhotoví revízny technik po oboznámení a overení odborných vedomostí. ( § 15. odst.7. Vyhlášky 508/2009 Z.z.)

OTÁZKA: Je zvislá posuvná brána s motorovým pohonom konštruovaná výrobcom na  výšku zdvihu nad 2,7 m, prestavená horným koncovým dorazom na pracovnú výšku do 2,7 m vyhradeným technickým zariadením?
ODPOVEĎ:
Zvislá posuvná brána konštruovaná výrobcom na zdvih nad 2,7 m je vyhradeným zdvíhacím zariadením B.f) v zmysle Vyhl. 508/2009

OTÁZKA: Aké doklady je vo všeobecnosti potrebné mať k dispozícii v mieste obsluhy pre vyhradené technické zariadenie zdvíhacie?
ODPOVEĎ:
Prevádzkový denník, návod na obsluhu a údržbu od výrobcu zariadenia, písomný doklad o odbornej kontrole zariadenia. Obsluha musí mať u seba alebo na ľahko dostupnom mieste preukaz alebo písomný doklad oprávňujúci obsluhovať dané zariadenie.

OTÁZKA: Kto môže vykonávať revízie a kontroly elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov?
ODPOVEĎ:
Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas ich používania a revízie a kontroly elektrických spotrebičov (okrem pevne pripojených spotrebičov) počas ich používania v zmysle požiadaviek STN 33 1600 a STN 33 1610 sa nepovažujú za odborné prehliadky a odborné skúšky podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., neplatia pre ne lehoty stanovené vo vyhláške pre elektrické inštalácie a uvedené revízie nemusí vykonávať revízny technik s odbornou spôsobilosťou podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas ich používania a revízie a kontroly elektrických spotrebičov (okrem pevne pripojených spotrebičov) počas ich používania v zmysle požiadaviek STN 33 1600 a STN 33 1610 sa považujú za iné prehliadky a skúšky, ktoré môže v zmysle § 9 ods. 1 písm. d) vykonávať osoba určená prevádzkovateľom podľa požiadaviek výrobcu alebo požiadaviek v uvedených STN. Takouto osobou však musí byť niektorá osoba s odbornou spôsobilosťou na činnosť na technickom zariadení elektrickom podľa § 19 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Upozorňujeme, že zamestnávateľ je povinný v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami a na základe toho posúdiť, aká odborná spôsobilosť je na činnosť vyžadovaná a na základe § 6 ods. 1 písm. o) zaraďovať potom zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav a schopnosti a na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Share.

Comments are closed.