Oprávnenia

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

POVINNÉ OPRÁVNENIA A OSVEDČENIA, CERTIFIKÁTY

Oprávnenia vydané NIP SR :

Bezpečnostnotechnická služba

Oprávnenia vydané NIP SR na výchovu a vzdelávanie :

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce

Oprávnenia vydané HBÚ SR :

Oprávnenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR :

Pracovná zdravotná služba

Oprávnenia vydané MZ SR :

Kurz prvej pomoci

Oprávnenia vydané MŠVVaŠ SR :

Oprávnenia vydané SNAS :

Slovenská národná akreditačná služba

Oprávnenia vydané MŽP SR :

Závažné priemyselné havárie

Oprávnenia vydané MV SR :

Ochrana pred požiarmi 

Oprávnenia vydané OPO :

Vyhradené technické zariadenia – montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky

Oprávnenia vydané MO SR :

Vyhradené technické zariadenia – odborné prehliadky a odborné skúšky pre Ministerstvo obrany SR


Akreditácie vydané MŠVVaŠ SR – lektor :

Pedagogické minimum a andragogické vzdelávania lektorov


Osvedčenia :

 • autorizovaný bezpečnostný technik
 • špecialista na závažné priemyselné havárie
 • špecialista požiarnej ochrany
 • špecialista pre ŽP a vodohospodárstvo
 • požiarny technik
 • odborný pracovník vyhradených technických zariadení – revízny technik – elektrických,
   tlakových, zdvíhacích a  plynových zariadení
 • lektor stavebných strojov
 • inštruktor lešenárskej techniky
 • inštruktor horolezeckej a špeciálnej techniky
 • inštruktor obslúh motorových vozíkov
 • odborne sposobilá osoba na výkon civilnej ochrany
 • inštruktor poskytovania prvej pomoci
 • bezpečnostný poradca ADR
 • odborný pracovník (BT) pre banskú činnosť
 • odborný pracovník vyhradených technických zariadení plynových
 • odborne spusobilá osoba v prevenci rizík (ČR)
 • odborne spusobilá osoba v požární ochraně (ČR)
  koordinátor bezpečnosti na staveništi (ČR)

Certifikáty :


Iné:

 • oprávnenia výrobcov hasiacich prístrojov
Share.

Leave A Reply