Oprávnenia

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

POVINNÉ OPRÁVNENIA A OSVEDČENIA, CERTIFIKÁTY

Oprávnenia vydané NIP SR :

Bezpečnostnotechnická služba
 oprávnenie na výkon bezpečnostnotechnickej služby

Oprávnenia vydané NIP SR na výchovu a vzdelávanie :

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
– 01.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 01.2 Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov
01.3 Výchova a vzdelávanie zam., ktorí budú osobne vykonávať úlohy bez. technikov a autorizovaných bez. technikov
02.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu VTZ tlakových v rozsahu A a 4, Ba
– 03.2.Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích
– 03.4 Výchova a vzdelávanie viazačov bremien 
04.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových
05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky
05.2 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických
– 06.1 Výchova vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
07.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov pracujúcich vo výške  – výchova a vzdelávanie zamestnancov pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky
– 07.2 Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári)
 08.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení
– 09.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných poľnohosp. strojov a zariadení
– 10.1 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení
– 10.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva
– 10.3 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

Oprávnenia vydané HBÚ SR :

– 01.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti ochrany práce pri činnostiach upravených zákonom č. SNR č. 51/1988 zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“)
03.2 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu VTZ zdvíhacích 
03.4 Výchova a vzdelávanie viazačov bremien
– 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov
– 05.2 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov
06.1 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
– 08.1 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení

Oprávnenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR :

Pracovná zdravotná služba
– oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby
– zmena vedúceho tímu UVZ SR
vykonávanie niektorých úloh pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľov
– vykonávanie úloh pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľov samostatne formou BTS

Oprávnenia vydané MZ SR :

Kurz prvej pomoci
– rozhodnutie MZ SR o vydaní osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci
– akreditácia MZ SR o vykonávaní kurzu z poskytovania prvej pomoci

Oprávnenia vydané MŠVVaŠ SR :

– Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania: Práca s dezinfekčnými
   prípravkami na profesionálne použitie a práca s prípravkami na reguláciu živočíšnych
   škodcov na profesionálne použitie
– Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania: Práca pri odstraňovaní
   azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
– Potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania: Práca s veľmi toxickými
   látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami

Oprávnenia vydané SNAS :

Slovenská národná akreditačná služba
– osvedčenie č. S-310 o akreditácii Laboratória bezpečnosti a hygieny pracovného prostredia
– rozsah akreditácie

Oprávnenia vydané MŽP SR :

Závažné priemyselné havárie
MŽP SR – rozhodnutie o oprávnení vykonávať odbornú prípravu
MŽP SR – rozhodnutie o predĺžení autorizácie 001-2016-AUT-3,2

Oprávnenia vydané MV SR :

Ochrana pred požiarmi 
– základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
– ďaľšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
– odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obcí
– základná príprava členov hasičských jednotiek

Oprávnenia vydané OPO :

Vyhradené technické zariadenia – montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky
– vyhradené technické zariadenia elektrické
– vyhradené technické zariadenia tlakové
– vyhradené technické zariadenia zdvíhacie
– vyhradené technické zariadenia plynové

Oprávnenia vydané MO SR :

Vyhradené technické zariadenia – odborné prehliadky a odborné skúšky pre Ministerstvo obrany SR
– oprávnenie na vykonávanie opráv zdvíhacích vyhradených technických zariadení
– oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok zdvíhacích
   vyhradených technických zariadení
– oprávnenie na vykonávanie opravy vyhradených technických zariadení
   elektrických
– oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a opráv
   vyhradených technických zariadení tlakových
– oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a opráv
   vyhradených technických zariadení plynových
– oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a opráv
   tlakových zariadení


Akreditácie vydané MŠVVaŠ SR – lektor :

Pedagogické minimum a andragogické vzdelávania lektorov
– Akreditácia ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR na vzdelávací program
   ďalšieho vzdelávania


Osvedčenia :

– autorizovaný bezpečnostný technik
– špecialista na závažné priemyselné havárie
– špecialista požiarnej ochrany
– špecialista pre ŽP a vodohospodárstvo
– požiarny technik
– odborný pracovník vyhradených technických zariadení – revízny technik – elektrických,
  tlakových, zdvíhacích a  plynových zariadení
– lektor stavebných strojov
– inštruktor lešenárskej techniky
– inštruktor horolezeckej a špeciálnej techniky
– inštruktor obslúh motorových vozíkov
– odborne sposobilá osoba na výkon civilnej ochrany
 – inštruktor poskytovania prvej pomoci
– bezpečnostný poradca ADR
– odborný pracovník (BT) pre banskú činnosť
– odborný pracovník vyhradených technických zariadení plynových
– odborne spusobilá osoba v prevenci rizík (ČR)
– odborne spusobilá osoba v požární ochraně (ČR)
– koordinátor bezpečnosti na staveništi (ČR)


Certifikáty :

– certifikát člena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
– certifikát člena Společná vize, o.z. ČR 
– certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 
– certifikát člena v ZAP
– externý audítor OHSAS
– interný audítor QMS
– EUGOSH
– BOZP pre malé a stredné podniky
– interný audítor IMS
– EBCL – European Business Competence Licence


Iné:

– oprávnenia výrobcov hasiacich prístrojov

Share.

Leave A Reply