utorok, 30 mája
  • English

Požiarna bezpečnosť stavieb

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Spoločnosť BOZPO zabezpečuje v zmysle zákona č.314/2001 o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávajúcich vyhlášok a iných právnych predpisov a noriem vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov.
 
Spoločnosť zabezpečuje prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:
 
a) vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb, ( pre územné konanie, stavebné povolenie, pri zmene stavieb alebo účelu užívania),
b) vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov a osvedčovaní stavebných konštrukcií,
c) riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení,
d) spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch,
e) poradenstvo pri riešení problematiky protipožiarnej bezpečnosti stavieb (pred kolaudačným konaním, počas dispozičných zmien a zmien užívania stavby)  tak, aby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby, jej časti alebo zníženiu bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek.
 
Spoločnosť BOZPO, s.r.o., ďalej zabezpečuje vybavenie stavieb požiarnymi zariadeniami v zmysle riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. 
 
Share.

Comments are closed.