Revízie vyhradených technických zariadení

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ponuka služieb v oblasti zaistenia BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) pri práci a činnostiach na vyhradených technických zariadeniach (VTZ):

Celkový audit prevádzky so spracovaním správy zo stavu plnenia povinností vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti technických zariadení (tech. dokumentácia, platnosť kontrol, stav evidencie, technický stav, a pod.):
– pred kolaudačným konaním,
– pred spustením prevádzky VTZ,
– pred kontrolou štátnych orgánov,
– u Vašich nájomcov.
– a podobne.

Spracovanie písomnej, resp. elektronickej evidencie vyhradeného technického zariadenia zodpovedajúcu skutočnému stavu na základe auditu.

Evidencia a plánovanie výkonu kontrol VTZ na základe auditu.

Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia:
– OP a OS VTZ elektrických, vrátane skúšok po oprave,
– vonkajšie a vnútorné odborné prehliadky a tlakové skúšky VTZ tlakových,
– OP a OS VTZ plynových, vrátane skúšok po oprave.

Spracovanie miestneho prevádzkového predpisu na prevádzku VTZ.

Odborná spôsobilosť:
– výchova a vzdelávanie v oblasti VTZ za účelom získania odbornej spôsobilosti u OPO na obsluhu určených VTZ,
– výchova a vzdelávanie v oblasti VTZ za účelom získania odbornej spôsobilosti u OPO na opravu určených VTZ,
– výchova a vzdelávanie za účelom získania odbornej spôsobilosti na činnosť na VTZ elektrickom,
– výchova a vzdelávanie v oblasti VTZ za účelom získania odbornej spôsobilosti u OPO pre odbornú spôsobilosť revízny technik, 
– informovanie a oboznamovanie zamestnancov a overovanie vedomostí zamestnancov na obsluhu VTZ revíznym technikom,
– informovanie a oboznamovanie zamestnancov a overovanie vedomostí zamestnancov na opravy VTZ revíznym technikom,
– informovanie a oboznamovanie zamestnancov a overovanie vedomostí zamestnancov o činnosti na technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom – poučený pracovník.

V uvedených oblastiach vykonávame opakované (periodické) školenia a aktualizačné odborné prípravy 1x za 5 rokov:
– opravy VTZ tlakových – nádob hasiacich prístrojov,
– konzultačná a poradenská činnosť v oblasti bezpečnosti technických zariadení.

V prípade záujmu nás kontaktujte.

Share.

Leave A Reply