Seminár 4.4.2019 – Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Občianske združenie Spoločná vízia v nadväznosti na Kampaň EU-OSHA Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky Vás pozýva na seminár s názvom ,,Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“

Termín konania: 4.4.2019 o 10.00 hod.  
Miesto konania: Ciglianska cesta 3C, 971 01  Prievidza (sídlo BOZPO, s.r.o.)

Program:

  • Privítanie účastníkov seminára
  • Európska kampaň „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“ – zámery a odporúčania (L. Kerekeš, Národné kontaktné miesto EU-OSHA, Národný inšpektorát práce)
  • Uznávanie odborných spôsobilostí občanov čl. štátov EÚ (J. Trcka, Národný inšpektorát práce) 
  • Objektivizácia pracovného prostredia – RÚVZ PD
  • Zdravotné riziká pri práci s chemickými látkami – BOZPO, s.r.o.
  • Záver 13.00 hod. 

Organizačné pokyny: 

Termín uzávierky prihlášok do 29.3.2019

Prehlásenie:
Predsedníctvo si vyhradzuje právo na zmenu termínu, miesta konania a doplnenie programu.
Storno prihlášok sa z dôvodu organizačného zabezpečenia aktivity neprijíma, je možné vyslať splnomocneného náhradníka.

Účastnícky poplatok:

Člen Spoločnej vízie:                        0,- € bez DPH
Ostatní účastníci (nečlenovia)      30,-€ bez DPH
Úhrada na účet:             
SK44 3100 000 0045 2000 7909, PRIMA banka, a.s. ,,doplňujúcim údajom“: Priezvisko a meno účastníka, Názov prihlasujúcej organizácie

Prehlásenie prihlasovaného účastníka: týmto udeľujem súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
Spoločná vízia, o.z., so sídlom Ciglianska cesta 3 C 971 01 Prievidza.

Vyplnenú a podpísanú prihlášku prosíme zaslať mailom najneskôr do 29.3.2019.

e-mail: spolocnavizia@spolocnavizia.sk

Share.

Comments are closed.