pondelok, 27 mája
 • English

Oprávnené školiace stredisko a elearning

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kontaktné osoby:
Ing. Michaela Antalová, Manažérka školení a kurzov, mobil: +421 948 328 196
Ing. Milan Bojsa, Vedúci oddelenia školení a kurzov,  mobil: +421 905 868 818
Môžete nás kontaktovať aj emailom: skolenia@boz.sk

Zoznam školení a kurzov, ktoré sa budú konať v blízkej dobe nájdete tu.

KURZY:

 • Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov motorových vozíkov.
 • Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov ručných motorových reťazových píl.
 • Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov viazacích prostriedkov.
 •  Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov stavebných strojov.
 •  Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov zdvíhacích zariadení.
 •  Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov tlakových nádob.
 • Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov plynových zariadení.
 •  Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov vysokozdvižných plošín.
 • Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava osôb pre montáž a demontáž lešení (lešenári).
 •  Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov stavebných výťahov.
 •  Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava obsluhovateľov zvislých rolovacích brán.
 •  Základný a opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov.

 

ŠKOLENIA:

 •  Vstupné a opakované školenie zamestnancov z BOZP a OPP.
 • Školenie zástupcov zamestnancov.
 •  Školenie vedúcich zamestnancov z BOZP a OPP.
 • Školenie zamestnancov vykonávajúcich práce vo výškach.
 • Školenie vodičov z povolania a vodičov referentov.
 • Školenie z poskytovania prvej pomoci.
 • Školenie pre prácu s chemickými látkami.
 •  Školenie zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok.
 •  Školenie zamestnancov v oblasti odpadového hospodárstva.ODBORNÉ PRÍPRAVY:
 •  Základná odborná príprava bezpečnostných technikov (BT).
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov.
 • Odborná príprava technikov požiarnej ochrany (TPO) a preventivárov požiarnej ochrany obce.
 • Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany (TPO).

 


Školenia a kurzy formou elearningu

POZOR dňa 8.7.2016 zverejnil Národný INŠPEKTORÁT Práce na svojej webovej stránke nasledujúcu informáciu :
Vyhláška  Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov (ďalej „vyhláška č. 77/1965 Zb.“) bola vydaná ako vykonávací predpis k zákonu č. 65/1961Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej „BOZP“). Nakoľko bol zákon č. 65/1961 Zb. o BOZP dňom 01. 01. 1966 zrušený zákonom č. 65/1965 Zb., týmto dňom zároveň  sa stala neúčinnou aj vyhláška č. 77/1965 Zb.
Ústav vzdelávania a služieb bol založený rozhodnutím Ministerstva výstavby a techniky až dňa 16.03.1970 (ďalej „ÚVS“). Zriaďovacou listinou číslo 341/M-1999 vydanou rozhodnutím ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 25.02.1999 bola zriadená štátna príspevková organizácia Ústav vzdelávania a služieb, Bratislava, IČO: 214 900 (ďalej „ÚVS ŠPO“).
            ÚVS ŠPO v zmysle uznesenia vlády SR č. 851 zo dňa 25.10.2000 bol zaradený do privatizácie a v roku 2002 došlo k jeho privatizácií priamym predajom spoločnosti Ústav vzdelávania a služieb, s. r. o., Bárdošová 33, IČO: 35 810 700, zapísaný do OR SR dňa 25.04.2001 (ďalej „UVS s. r. o.“) Predajom v rámci privatizácie tak analogicky svoje opodstatnenie stratila zriaďovacia listina ÚVS ŠPO číslo 341/M-1999 zo dňa 25.02.1999.
            V čase platnosti vyhlášky č. 77/1965 Zb., t. j. do 01.01.1966 udeliť oprávnenie na obsluhu stavebného stroja a vydať o tom preukaz malo v pôsobnosti Ministerstvo stavebníctva alebo ním poverený orgán.
            ÚVS založený 16.03.1970, ÚVS ŠPO zriadený 25.02.1999 a ani ÚVS s. r. o. zapísaný do OR SR dňa 25.04.2001 nemohli byť Ministerstvom stavebníctva poverené ako orgány na vydávanie preukazov v zmysle § 9 ods. 1 vyhlášky č. 77/1965 Zb., nakoľko táto v čase ich vzniku bola už neplatná.
            Vydávanie písomných dokladov o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie pre obsluhu stavebných strojov a zariadení je v zmysle príslušných platných ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“) a vyhlášky č. 356/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti (ďalej „vyhláška č. 356/2007 Z. z.“), preto sa preukazy obsluhy stavebných strojov vydané na základe vyhlášky č. 77/1965 Zb. Ústavom vzdelávania a služieb s. r. o. považujú za neplatné. Pri neplatnosti preukazu nie je možné vykonať aktualizačnú odbornú prípravu každých päť rokov podľa § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z.  
          Podotýkame, že ak sa strojník preukáže strojníckym preukazom vydaným podľa vyhlášky č. 77/1965 Zb. pri inšpekcii práce alebo pri vyšetrovaní pracovného úrazu, v nadväznosti na vyššie uvedené, predloženým preukazom nie sú splnené požiadavky § 16 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z.
 
 

Elearningové školenia od BOZPO

Viac informácií nájdete na našej stránke elearningbozp.sk
Školenia bozp elearningom Školenia a kurzy bozp elearningom
Share.

Comments are closed.