Služby bezpečnostného poradcu ADR

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vám ponúka Služby bezpečnostného poradcu ADR :

– vypracovanie dokumentácie (spracovanie podkladov, klasifikácia látok z hľadiska ADR, atď…)
– poradenstvo a konzultácie

Úlohou bezpečnostných poradcov je pomáhať pri zabraňovaní možného vzniku nebezpečenstiev pri balení, nakládke, vykládke a doprave nebezpečných vecí, ktoré by mohli ohroziť a poškodiť zdravie ľudí, majetok a životné prostredie.

Kto môže byť Bezpečnostný poradca ?

• osoba vymenovaná na túto funkciu,
• vedúci organizácie, alebo osoba poverená ďalšími úlohami v organizácii,
• osoba, ktorá nie je priamo v organizácii zamestnaná, ak je schopná vykonávať povinnosti poradcu.

Počet bezpečnostných poradcov v jednej organizácii závisí od organizačného členenia, zamerania a množstva činností týkajúcich sa prepravy nebezpečných vecí. Na požiadanie príslušného orgánu alebo organizácie ním poverenej, musí každá dotknutá organizácia oznámiť svojho bezpečnostného poradcu.

Bližšie informácie získate :

mail : boz@boz.sk alebo tel. : 046/54 24 513

Share.

Comments are closed.