pondelok, 27 mája
  • English

Špecializované činnosti

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
PRAKTICKÝ NÁCVIK HASENIA POŽIAROV
Ponúkame teoretické školenia protipožiarnej ochrany spojené s praktickou ukážkou hasenia, kde si vaši zamestnanci môžu skúsiť hasiť rôznymi hasiacimi prístrojmi. Po skončení teoretickej časti si účastníci výcviku pod dohľadom inštruktora prakticky precvičia na voľnom priestranstve vedomosti získané počas teoretickej časti.
  • Otvorenie požiarom zasiahnutého elektrického rozvádzača.
  • Použitie snehového hasiaceho prístroja na hasenie horľavej kvapaliny, hasenie pevných horľavých látok vodným a práškovým hasiacim prístrojom. 

Kontrola OOPP pre práce vo výškach 
Kontrola sa vykonáva na základe: Vyhlášky č.147/2013 Z.z.
5.2. Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu sa periodicky kontroluje a skúša najmenej raz za 12 mesiacov. Skúška osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu sa musí vykonať aj po každej mimoriadnej udalosti, najmä po zachytení pádu osoby vykonávajúcej stavebné práce a po extrémnom namáhaní v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho bezpečný stav.STN EN 365
m) poučenie, že systém alebo jeho časť sa musí preskúšať – alebo, ak to výrobca pokladá
za nevyhnutné, opraviť aspoň raz za 12 mesiacov kompetentnou osobou poverenou výrobcom
Kontrolu (revíziu ) vykonáva osoba poverená výrobcom, ktorá fyzicky kontroluje POZ, vizuálne, hmatom, čuchom.
Výsledok kontroly sa zapíše do Evidenčného listu POZ (ak ho užívateľ má…, ak nie, dávame náš). Pokiaľ POZ vyhovuje ďalšiemu používaniu, označí sa kontrolnou nálepku s platnosťou na 12 mesiacov.
 

EMG Holter – lokálna svalová záťaž

– najpresnejšia metodika na hodnotenie celkovej fyzickej záťaže so zameraním na lokálnu svalovú záťaž
– metóda integrovanej elektromyografie (EMG) exponovaných malých svalových skupín horných končatín,
– určené na objektivizáciu fyziologických parametrov, t.j. sledovaním fyzickej záťaže a následným spracovaním nasnímaných fyziologických dát (holter srdcovej frekvencie a biopotenciálov exponovaných svalových skupín),
– zameranie na záťaž malých svalových skupín predlaktia, zápästia alebo dlaní pri jednotlivých pracovných úkonoch,
– výstup prenášaný do PC, kde sa po analýze záznamu vieme vyjadriť k vynakladaným priemerným svalovým silám ( v % F max.) flexorov a extenzorov predlaktí v pomere k počtom pohybov ako aj k výskytu svalových síl nad 60% F max.    


Kalibrácia detektorov plynov

Spoločnosť BOZPO, spol. s r.o. je servisným strediskom spoločnosti BW Technologies by Honeywell v oblasti meracej techniky s oprávnením vykonávať kalibrácie a servis.
 
V zmysle návodu na použitie detektorov plynov je potrebné vykonávať kalibráciu a kontrolu prístrojov minimálne raz za 180 dní (6 mesiacov). Kalibrácia detektoru plynov spočíva v nastavení na čistý atmosférický vzduch a na hodnotu príslušného kalibračného plynu (certifikovaný kalibračný plyn). Okrem toho sa vykoná celková kontrola prístroja, funkčnosť zvukových a svetelných alarmov a vystaví sa kontrolný list s osvedčením o vykonaní kalibrácie s platnosťou na 6 mesiacov.


Termografická diagnostika

Termografia je jedinečná technológia, ktorá nám umožňuje pomocou infračerveného termosenzora bezdotykovo merať povrchovú teplotu objektov a následne digitálne zobraziť a odstupňovať teplotné polia.
Pomocou termokamery je možné bez kontaktovo merať teploty na vodivých  spojoch elektrických zariadení a tým jednoduchšie zistiť miesta zvýšeného odporu , prípadne prechodu elektrického prúdu. Pri vyhodnocovaní je možno posúdiť rovnomernosť zaťaženia fázových vodičov.
Spoločnosť BOZPO, vykonáva termografickú diagnostiku v súvislosti s výkonom revízií el. zariadení pomocou termokamery FLUKE Ti20.

 

Share.

Comments are closed.