nedeľa, november 17
  • English

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. získala od MŠVVaŠ SR potvrdenie o akreditácii

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Vzdelávací program ,, Odborná príprava pre manipuláciu s toxickými látkami a dezinfekčnými prípravkami
Odborná príprava je určená pre zamestnancov pracujúcich s nebezpečnými chemickými faktormi, s veľmi toxickými látkami a prípravkami a toxickými látkami,  pre predajcov prípravkov na ochranu rastlín klasifikovanými ako nebezpečné chemické faktory, veľmi toxické látky a prípravky a toxické látky, pre zamestnancov pracujúcich s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie klasifikovanými ako veľmi toxické látky a prípravky a toxické látky a na prácu s prípravkami klasifikovanými ako veľmi toxické látky a prípravky a toxické látky na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.
MŠVVaŠ SR potvrdenie o akreditácii – odb. príprava pre manipuláciu s tox. a dez. látkami

Vzdelávací program ,, Odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb“ Odborná príprava je určená pre zamestnancov v stavebnom priemysle s výskytom azbestu, alebo s výskytom materiálov obsahujúcich azbest v zmysle § 41 Zákon NR SR č. 355/2006 Z.z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 9 NV SR č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou prachu z azbestu. Cieľom odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov s novými legislatívnymi predpismi o ochrane zdravia pri práci s azbestom, s bezpečnými pracovnými postupmi vrátane nebezpečných účinkov azbestu na zdravie človeka. Odborná príprava je zamerané na získanie potrebných vedomostí a zručností potrebných na výkon práce s azbestom . Účastníci odbornej prípravy získajú osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy vzdelávacieho programu.
MŠVVaŠ SR potvrdenie o akreditácii – odb. príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu

Share.

Comments are closed.