Browsing: Poradňa BOZPO

AKTUALITY Spoločnosť BOZPO pre vás vytvorilo poradňu, kde odpovedá na najčastejšie otázky týkajúce sa povinností v oblasti ochrany životného prostredia.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

OTÁZKA: Kedy sa Vás týka povinnosť vypracovať evidenciu odpadov za rok 2018? ODPOVEĎ: Ak Vám vo firme vznikol akýkoľvek odpad (obaly z papiera a plastov, oleje, žiarivky,…

PORADŇA Spoločnosť BOZPO pre vás vytvorilo poradňu, kde odpovedá na najčastejšie otázky týkajúce sa povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

OTÁZKA: Aké sú zákonné požiadavky na obsah dokumentácie BOZP? ODPOVEĎ: Problematika je upravená najmä predpismi v platnom znení: Zákonom č. 124/2006 Z. z (zákon o BOZP) a jednotlivými NV…

PORADŇA Spoločnosť BOZPO pre vás vytvorilo poradňu, kde odpovedá na najčastejšie otázky týkajúce sa povinností v oblasti vyhradených technických zariadení.
VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA

OTÁZKA: Podľa akého predpisu je zamestnávateľ (podnikajúca právnická alebo fyzická osoba) povinná vypracovať a viesť harmonogram a evidenciu vyhradených technických zariadení a ich úradných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok? ODPOVEĎ:…

PORADŇA Spoločnosť BOZPO pre vás vytvorilo poradňu, kde odpovedá na najčastejšie otázky týkajúce sa povinností v oblasti ochrany pred požiarmi.
OCHRANA PRED POŽIARMI

OTÁZKA: Ak sa prevádzkovateľ stavby, v ktorej ja nainštalovaná a prevádzkovaná EPS aj napriek skutočnosti, že vzhľadom na charakter a druh stavby nie je potrebné takéto požiarnotechnické…

PORADŇA Spoločnosť BOZPO pre vás vytvorilo poradňu, kde odpovedá na najčastejšie otázky týkajúce sa povinností v oblasti koordinácie bezpečnosti na staveniskách.
KOORDINÁCIA BEZPEČNOSTI NA STAVENISKU

OTÁZKA: Prečo nás nútia používať na pohyblivých pracovných plošinách bezpečnostné postroje, keď plošina je vybavená zábradlím? ODPOVEĎ: V prvom rade sa treba oboznámiť s návodom na používanie od výrobcu.…

PORADŇA Spoločnosť BOZPO pre vás vytvorilo poradňu, kde odpovedá na najčastejšie otázky týkajúce sa povinností v oblasti pracovnej zdravotnej služby
PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

OTÁZKA: Kto musí mať pracovnú zdravotnú službu podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.? ODPOVEĎ: – Od 1.12.2018 musí mať každý zamestnávateľ, ktorí má zamestnancov zaradených do 3.…

PORADŇA Spoločnosť BOZPO pre vás vytvorilo poradňu, kde odpovedá na najčastejšie otázky týkajúce sa povinností v oblasti civilnej ochrany
CIVILNÁ OCHRANA

OTÁZKA: Ako je možné predĺžiť odbornú spôsobilosť z CO a kde? ODPOVEĎ: Odborne spôsobilá osoba je povinná každých 5 rokov od vykonania skúšky zúčastniť sa školenia…