Browsing: SLUŽBY

BOZPO SLUŽBY
Bezpečnostnotechnická služba

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. v oblasti bezpečnosti práce ponúka formou outsourcingu bezpečnostnotechnickú službu (BTS) v zmysle § 22 zák. č. 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov, a…

BOZPO SLUŽBY
Pracovná zdravotná služba

Spoločnosť BOZPO vykonáva pracovnú zdravotnú službu (PZS) na základe vydaného oprávnenia č.: OPPL-6109/2007-Oj zo dňa 16.7.2007. Náplň výkonu pracovnej zdravotnej služby : Vykonávame lekárske preventívne prehliadky…

BOZPO SLUŽBY
Oprávnené školiace stredisko

Spoločnosť BOZPO je oprávnenou organizáciou MPSVaR SR a NIP na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Školiace stredisko vykonáva a…

BOZPO SLUŽBY
Elearning

Elearning od profesionálov Vzdelávajte sa u dodávateľa roka 2015 v oblasti bezpečnosť práce Spoločnosť BOZPO, s.r.o. už 20 rokov poskytuje preventívne a bezpečnostno-technické služby na Slovensku…

BOZPO SLUŽBY
Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

V zmysle požiadaviek Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. vykonávame koordináciu bezpečnosti na staveniskách plnením úloh koordinátora bezpečnosti a koordinátora projektovej dokumentácie čo zahŕňa najmä : Uplatňovanie…

BOZPO SLUŽBY Spoločnosť BOZPO, s.r.o. zabezpečí služby požiarnej bezpečnosti stavieb.
Požiarna bezpečnosť stavieb

Spoločnosť BOZPO zabezpečuje v zmysle zákona č.314/2001 o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávajúcich vyhlášok a iných právnych predpisov a noriem vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a potrebou…

BOZPO SLUŽBY Spoločnosť BOZPO, s.r.o. zabezpečuje služby v oblasti civilnej ochrany, rovnako aj prostriedky na jej zabezpečenie napríklad plynové masky
Civilná ochrana

Spoločnosť BOZPO, s.r.o., pre Vás zabezpečí služby v oblasti civilnej ochrany. Prvoradým cieľom civilnej ochrany (CO) je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky pre…

BOZPO SLUŽBY Spoločnosť BOZPO, s.r.o. zabezpečuje služby bezpečnostného poradcu adr
Bezpečnostný poradca ADR

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vám ponúka služby bezpečnostného poradcu ADR Úlohou bezpečnostných poradcov je pomáhať pri zabraňovaní možného vzniku nebezpečenstiev pri balení, nakládke, vykládke a doprave nebezpečných…

BOZPO SLUŽBY Spoločnosť BOZPO, s.r.o. zabezpečuje službu v súvislosti s prevenciou a ochranou pred výbuchom
Prevencia a ochrana pred výbuchom

Rozsah: a) posudzovanie rizika výbuchu, b) vypracovanie písomného dokumentu o ochrane pred výbuchom, c) spracovanie prevádzkového poriadku pre výbušné prostredie, d) spracovanie pokynov na prácu pre…

BOZPO SLUŽBY Výkon akreditovaného merania faktorov pracovného prostredia v priestoroch firmy.
Akreditované laboratórium meraní

Laboratórium bezpečnosti a hygieny pracovného prostredia – osvedčenie č. S-310 o akreditácii Laboratória bezpečnosti a hygieny pracovného prostredia Spoločnosť BOZPO, s.r.o. ponúka: akreditované meranie a hodnotenie:…

1 2