Browsing: SLUŽBY

BOZPO SLUŽBY bozpo prievidza ambulancia pracovneho lekarstva pzs
Pracovná zdravotná služba

Spoločnosť BOZPO, s.r.o., Prievidza má vydané Rozhodnutie Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach č. B/2020/4860-EPID-16720 na prevádzkovanie mobilného odberového miesta. Rozhodnutie regionálneho úradu…

BOZPO SLUŽBY Koordinácia bezpečnosti na stavenisku
Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

V zmysle požiadaviek Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. vykonávame koordináciu bezpečnosti na staveniskách plnením úloh koordinátora bezpečnosti a koordinátora projektovej dokumentácie čo zahŕňa najmä: Uplatňovanie všeobecných…

BOZPO SLUŽBY Akreditované laboratórium merania
Akreditované laboratórium meraní

Laboratórium bezpečnosti a hygieny pracovného prostredia Spoločnosť BOZPO, s.r.o. v roku 2011 získala od Slovenskej národnej akreditačnej služby SNAS osvedčenie o akreditácii č. S – 310,…

BOZPO SLUŽBY Požiarna bezpečnosť stavieb
Požiarna bezpečnosť stavieb

Spoločnosť BOZPO zabezpečuje v zmysle zákona č.314/2001 o ochrane pred požiarmi, jeho vykonávajúcich vyhlášok a iných právnych predpisov a noriem vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a potrebou…

BOZPO SLUŽBY Spoločnosť BOZPO, s.r.o. zabezpečuje služby v oblasti civilnej ochrany, rovnako aj prostriedky na jej zabezpečenie napríklad plynové masky
Civilná ochrana

Spoločnosť BOZPO, s.r.o., pre Vás zabezpečí služby v oblasti civilnej ochrany. Prvoradým cieľom civilnej ochrany (CO) je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky pre…

BOZPO SLUŽBY Spoločnosť BOZPO, s.r.o. zabezpečuje služby bezpečnostného poradcu adr
Bezpečnostný poradca ADR

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vám ponúka služby bezpečnostného poradcu ADR Úlohou bezpečnostných poradcov je pomáhať pri zabraňovaní možného vzniku nebezpečenstiev pri balení, nakládke, vykládke a doprave nebezpečných…

BOZPO SLUŽBY Spoločnosť BOZPO, s.r.o. zabezpečuje službu v súvislosti s prevenciou a ochranou pred výbuchom
Prevencia a ochrana pred výbuchom

Rozsah: a) posudzovanie rizika výbuchu, b) vypracovanie písomného dokumentu o ochrane pred výbuchom, c) spracovanie prevádzkového poriadku pre výbušné prostredie, d) spracovanie pokynov na prácu pre…

1 2