pondelok, 26 februára
 • English

Testovanie firiem na COVID-19 – 2021

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Odpovede na najčastejšie otázky:

 1. Ako nakladať s použitými samotestami?

Odporúčame: Testovaciu súpravu je potrebné bezpečne zlikvidovať, t.j. po dokončení testu vložte použitý obsah testovacej súpravy do plastového vrecka a zlikvidujte prostredníctvom komunálneho odpadu. Prípadne vrece s použitými samotestami dezinfikujte. Na letáku samotestu by mali byť uvedené konkrétne postupy ako nakladať po použití so samotestom. Prípadne postupujte podľa stanoviska MZ SR.

https://www.aktuality.sk/clanok/ln4f8jk/koronavirus-samotesty-ktore-vyuzivaju-ziacisa-mozu-likvidovat-ako-bezny-odpad/


 1. Bude štát preplácať aj testovanie zamestnancov vykonané cez MOM?

Áno. Prečítajte si bod 2, 14 a 22 manuálu. Bude to v sume 6 eur na jedného zamestnanca 1x týždenne. O finančnú náhradu žiada zamestnávateľ Ministerstvo hospodárstva SR spôsobom, ktorý bude oznámený do konca decembra 2021.


 1. Kde si môžem zakúpiť samotesty?

Ak ste subjekt hospodárskej mobilizácie, tak samotesty si môžete kúpiť v lekárni, cez iné obchodné spoločnosti (predajcov zo SR aj zahraničia) alebo pri množstvách nad 1 000 kusov priamo u distribútora liekov. Vo Vašom prípade aj cez subjekt hospodárskej mobilizácie – UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť (prečítajte si bod 6 a 11 manuálu).

Ak nie ste subjekt hospodárskej mobilizácie, tak samotesty si môžete kúpiť v lekárni, cez iné obchodné spoločnosti (predajcov zo SR aj zahraničia) alebo pri množstvách nad 1 000 kusov priamo u distribútora liekov (prečítajte si bod 6 manuálu).


 1. Ako bude štát preplácať testovanie?

Formou žiadosti. Podrobnosti budú zverejnené až koncom decembra 2021 na internetovej stránke MH SR: https://www.mhsr.sk/koronavirus/testovanie-firiem-2021 (prečítajte si bod 25-27 manuálu). 

Bližšie informácie zatiaľ nevieme poskytnúť.


 1. Kto sa potrebuje testovať, resp. spadá pod manuál?

a)neočkovaná osoba, t.j. osoba vôbec neočkovaná alebo očkovaná len prvú dávku dvojdávkovej vakcíny,

b)očkovaná osoba, ktorá je očkovaná neschválenou vakcínou,

c)osoba, ktorá prekonala COVID-19 v období viac ako 180 dní.

 Schválenou, resp. akceptovanou vakcínou je v rámci SR:

Ku všetkým akceptovaným vakcínam v rámci EMA (Európska lieková agentúra) je vydaný greenpass.


 1. Je stanovený počet zamestnancov na testovanie?

Nie. Zamestnávateľ testuje zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku OTP (očkovaný, prekonaný alebo už otestovaný).


 1. Môže mi zamestnávateľ nariadiť otestovanie v MOM?

Áno. Ak sú náklady vyššie ako 6 eur, tak 6 eur preplatí štát a ostatné je na vrub zamestnávateľa, ktorý nevytvoril pre zamestnanca možnosť bezplatného testovania. Autorizovaná osoba zamestnávateľa si vedie o tom evidenciu (prečítajte si bod 14 manuálu).


 1. Ktoré samotesty sa budú preplácať, resp. ktoré sú akceptované?

Spôsob nákupu testov je v réžii firmy, musia byť však zverejnené na linku https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/.

Akceptované sú všetky testy zo zoznamu. Vo všeobecnosti, v sieti lekárni sú dostupné predovšetkým nazálne selftesty, nakoľko nazofaryngeálne (nosohltanové) testy nie sú na domáce použitie a ich vykonanie si vyžaduje zdravotnícky personál. Ak taký budete mať, samozrejme bude aj takéto testovanie akceptované (tak ako je akceptované aj testovanie v MOM).

Testy sa budú preplácať iba za neočkovaných a neprekonaných zamestnancov.

Pre účely Manuálu sa za testovaného považuje taký zamestnanec, ktorý absolvoval antigénový samotest z nosa – nazálny antigénový samodiagnostický rýchlotest alebo zo slín.


 1. Môže sa zamestnanec testovať aj doma? Bude to preplatené štátom?

Nie. Samotestovanie doma nie je akceptovateľné. Sú len dva akceptované spôsoby:

 1. MOM,
 2. autorizovanou osobou, ktorú poveril zamestnávateľ, aby dohliadala na riadne prevedenie antigénového samotestu zamestnancom a vykonala evidenciu jeho výsledku.

 1. Som živnostník. Vzťahuje sa manuál aj na mňa?

Áno, ale len vlastných zamestnancov.


 1. Som obec/mesto. Platí manuál aj pre mňa?

Áno.


 1. Kto sa považuje za prekonaného na COVID-19?

Je to osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. Preukazuje sa, napr. potvrdením o pozitívnom teste (pozitívny výsledok RT-PCR testu) alebo green pasom.

Alebo podľa § 1 ods. 3 vyhlášky ÚVZ SR č. 264/2021 Vest. v. SR:

„Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu.“

Takýto zamestnanec je evidovaný ako prekonaný a netestuje sa podľa tohto manuálu.


 1. Keď testujem do týždňa zamestnancov viackrát ako jedenkrát, preplatí mi to štát?

Nie. Prečítajte si bod 24 manuálu. Manuál nevylučuje testovanie jedného zamestnanca zamestnávateľom aj viackrát do týždňa, ale štát už toto testovanie neprepláca.


 1. Keď testujem do týždňa zamestnancov, ale každého v iný deň, preplatí mi to štát?

Áno. Platí pravidlo, že do týždňa je potrebné otestovať jedného zamestnanca (jedno rodné číslo) jedenkrát. To znamená, že zamestnancov, ktorých opotrebujete otestovať nemusíte otestovať všetkých naraz v jednom dni, ale priebežne cez týždeň (zamestnanci pracujúci na zmeny). Zamestnanci, ktorí v deň testovania nemajú naplánovanú prácu, sa testovania zúčastniť nemusia, ale zamestnávateľ by mal vytvoriť podmienky, aby sa raz do týždňa bezplatne pretestovali. Bližšie informácie nájdete aj na webe Národného inšpektorátu práce:

https://www.ip.gov.sk/opatrenie-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-ktore-podmienuje-vstup-na-pracovisko-a-do-inych-priestorov-zamestnavatela/


 1. Kto môže byť autorizovanou osobou za zamestnávateľa určenou na otestovanie?

Zamestnávateľom poverená osoba. Tá sama nevykonáva test, len dohliada, aby bol správne vykonaný a vedie si o testovaných evidenciu (prečítajte si bod 13 manuálu). Je to bežný zamestnanec, ktorý nemusí mať zdravotnícke vzdelanie. Je potrebné mu vytvoriť priestory na zabezpečenie realizácie testovania a evidencie otestovaných. Najlepšie v interiéri s väčšou rozlohou (závisí to od počtu zamestnancov, ktorí sa musia testovať v konkrétne zamestnávateľom stanovený deň alebo dni, aby sa nevytvárali veľké zhromaždenia ľudí).


 1.    Je nejaký vzor ako sa má viesť evidencia otestovaných zamestnancov?

V zmysle manuálu otestovanej osobe je vydané potvrdenie o vykonaní testu označené podpisom autorizovanej osoby s uvedením výsledku testovania, ktoré je platné a záväzné pre účely dočasného opatrenia pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa. Vzor potvrdenia je v prílohe manuálu.

Je na Vašom rozhodnutí, či si potvrdenie vytvoríte podľa svojho uváženia (musí obsahovať informáciu o zamestnancovi v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum testovania a výsledok testovania v súlade s bodom 18 manuálu) alebo použijete vzor potvrdenia z manuálu.


 1. Čo mám robiť, keď zamestnávateľ požaduje, aby som sa ako jeho zamestnanec dal otestovať v MOM na vlastné náklady, ale ja to odmietam a zamestnávateľ nechce vykonať testovanie na pracovisku?

Firma má za povinnosť kontrolovať svojich zamestnancov a nevpustiť do objektu osoby, ktoré nie sú OTP.

Zákonník práce presne nedefinuje, či má zamestnávateľ riešiť bezplatné otestovanie zamestnancov na pracovisku alebo cez MOM. Zamestnávateľ si môže stanoviť aj režim vstupu (zamestnanec urob si test na vlastné náklady), ale potom by neprítomnosť zamestnanca na pracovisku, ktorý si odmietne urobiť test cez MOM na vlastné náklady, mala byť považovaná za prekážku práce na strane zamestnávateľa a nie zamestnanca, keďže zamestnávateľ neumožnil svojmu zamestnancovi bezplatné testovanie (§ 250b ods. 6 a 7 Zákonníka práce). Ak sa zamestnanec otestuje na vlastné náklady v MOM, môže požadovať preplatenie od zamestnávateľa, ale štát rieši preplatenie testovania cez MOM len v sume 6 eur.

Je potrebné sa riadiť zákonníkom práce (novelizovaný zákonom č. 412/2021 Z. z.) ako aj vyhláškami ÚVZ SR č. 264/2021 č. 252/2021 uverejnenými vo Vestníku vlády SR. Taktiež sa riaďte aj § 48 zákona č. 355/2007 Z. z. O výklad znenia uvedených právnych predpisov požiadajte MZ SR, ÚVZ SR alebo MPSVR SR.


 1. Je manuál určený aj pre vo verejnej službe, štátnych zamestnancov a príslušníkov zamestnaných v služobných úradoch, ktorými sú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy?

Nie. Tieto inštitúcie sa riadia pokynmi MV SR. Je na týchto inštitúciách, či si uplatnia testy ako je uvedené nižšie.

Vláda uložila úlohou B.2 z uznesenia vlády SR č. 687/2021 distribuovať testy pre zamestnancov vo verejnej službe, štátnych zamestnancov a príslušníkov zamestnaných v služobných úradoch, ktorými sú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Tieto budú distribuované na miestne príslušné okresné úrady podľa dislokácie pracoviska.

Na základe uvedeného si bola inštitúcia požiadaná o nahlasovanie potrebných testov za ministerstvá a podriadené štátne organizácie do 26. 11. 2021 do 12:00 hod. cez Google formulár dostupný na URL adrese:

https://docs.google.com/forms/d/1Vgj_hZd7C81v7HToq1CS5HZB6-JuFPkMgYAD3-dfgyM/edit

Testy budú distribuované v dvoch fázach. V prvej fáze sa nahlasovali počty za dve testovania (počet identifikovaných zamestnancov x 2), tj. testovanie v 48. a 49. týždni. Pre druhú fázu bude zaslaná ďalšia výzva v priebehu 49. týždňa s dlhším časovým obdobím na zadávanie požiadaviek.

Testy sú určené len pre priamo riadené subjekty, nie štátne podniky. Pri vypĺňaní počtu potreby testov sa eviduje len reálne počet prítomných a nezaočkovaných zamestnancov a takých, ktorí neprekonali ochorenie v posledných 180 dňoch.

Pre vyplnenie dotazníka je potrebné prihlásiť sa do Gmail účtu. Po stanovenom termíne formulár nebude možné vyplniť. Vyzdvihnutie testov bude prebiehať od pondelka 29. 11. 2021 na okresných úradoch po individuálnej dohode.


 1.    Na aký účel slúži vykonaný samotest?

Potvrdenie o vykonaní testu slúži pre zamestnávateľa na účely dodržiavania OTP režimu na pracovisku. Potvrdenie môže preto podpisovať zamestnávateľom určená autorizovaná osoba. Vstup iných osôb na pracovisko zamestnávateľa, ako napr. návšteva alebo zamestnanci iného zamestnávateľa, ktorí potrebujú z pracovného hľadiska vstúpiť na pracovisko zamestnávateľa, nie je týmto manuálom riešený. Pred vstupom by sa mali preukázať, že spĺňajú OTP režim. 


 1. Je potrebné testovať externých pracovníkov?

Aj keď ide o pracovníkov v teréne (napr. kuriéri alebo taxikári), tak je potrebné si uvedomiť, že ak prichádzajú do kontaktu s inými osobami, tak pre nich platí § 2 ods. 2 vyhlášky ÚVZ SR č. 264/2021, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa a nie § 2 ods. 3 vyhlášky ÚVZ SR č. 264/2021.

Pracoviskom je pri taxikároch interiér taxíka a taxikár prichádza aj do kontaktu s inými osobami. Kuriéri zase prichádzajú do kontaktu s inými osobami.

Len ak ide o zamestnanca, ktorý vôbec neprichádza do kontaktu pri svojej práci s inou osobou sa uplatňuje § 2 ods. 3 vyhlášky ÚVZ SR č. 264/2021.

Link na vyhlášku:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_264.pdf


 1.  Koho mám ako zamestnávateľ určiť za autorizovanú osobu, keď nikto zo zamestnancov nechce takúto prácu vykonávať?

Je problém prikázať zamestnancovi, aby bol autorizovanou osobou (autorizovaná osoba nepotrebuje zdravotnícke vzdelanie, keďže sa vyžaduje testuje pomocou samotestov), ak s tým nesúhlasí. Ak sa dá, odporúčame, aby sa zamestnávateľ pokúsil s niektorým zo svojich zamestnancov dohodnúť, že sa stane autorizovanou osobou a prípadne sa ho pokúste motivovať, že prevzal úlohu autorizovanej osoby (finančne, osobné voľno alebo iné). Ak sa taký zamestnanec nenájde, tak potom by mal testovanie zabezpečiť sám štatutár. Alebo zamestnávateľ odporučí svojim zamestnancom, ktorí potrebujú testovanie, aby sa testovali cez MOM, pričom zamestnávateľovi bude Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky preplácať v januári 2022 len sumu do 6 eur na jedného zamestnanca otestovaného raz za týždeň.

Ak je to možné, tak takýmto osobám môžete nariadiť aj home office. Osoby na home office nepotrebujú otestovanie, ak za celý týždeň neprídu ani raz do práce.


 1. Ako postupovať u zamestnancov, ktorí sa preukážu negatívnym výsledkom testovania z MOM?

Ak je robené testovanie cez MOM, tak otestovaný môže po očkovaní dostať SMS, e-mail alebo len listinnú podobu o výsledku vykonania testu.

Zatiaľ ešte nie je stanovené, aké doklady bude musieť zamestnávateľ predložiť v januári 2022 Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky, aby mu bola uhradená finančná náhrada za testovanie určených zamestnancov.

Pri preukazovaní o vykonaní testu cez MOM, odporúčame, aby zamestnanec priniesol autorizovanej osobe zamestnávateľa alebo inej určenej osobe potvrdenie o zaplatení vykonania testu. Na základe potvrdenia by mal zamestnávateľ uhradiť zamestnancovi náklady na testovanie max. do výšky 6 eur.


 1. Ako postupovať pri cudzích osobách, ktoré vstupujú do priestorov zamestnávateľa?

Cudzích zamestnancov netestujete a neuplatňujete na nich tento manuál. Ako zamestnávateľ môžete interne nariadiť podmienky vstupu do Vašich priestorov.

Prípadne odkonzultujte svoju otázku s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré je spracovateľom zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 • 52a

Povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb súvisiace so vstupom do prevádzkových priestorov zariadení a vstupom na hromadné podujatia počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19

(1) Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné požadovať od osôb vstupujúcich do prevádzok a na hromadné podujatia splnenie podmienok podľa § 48 ods. 4 písm. z); na tento účel sú oprávnené požadovať od osôb preukázanie totožnosti a preukázanie potvrdenia podľa § 48 ods. 4 písm. z).

(2) Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú povinné odoprieť vstup do prevádzkových priestorov zariadení alebo vstup na hromadné podujatie osobe, ktorá odmietne preukázať splnenie podmienok podľa § 48 ods. 4 písm. z) alebo neplní opatrenia nariadené podľa § 48 ods. 4 z dôvodu ochorenia COVID-19.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky nie je kompetentné sa odborne vyjadriť k ustanoveniam zákona č. 355/2007 Z. z.


 1. Kde nájdem zoznam oficiálnych MOM?

Zoznam 69 oficiálnych MOM, v ktorých je cena testu 5 eur.

https://www.health.gov.sk/?Ag-mom


 1.    Vzťahuje sa manuál aj na ÚOŠS?

Áno. Predpokladáme, že všetky ÚOŠS boli MV SR e-mailom dňa 25. 11. 2021 informované o možnosti riešiť testovanie svojich zamestnancov (Vyhláška ÚVZ SR č. 264/2021 sa stanovila povinnosť podmieňovať vstup na pracovisko len pre zamestnancov v režime OTP. Vláda SR uložila ministrovi vnútra úlohou B.2 uznesenia vlády SR č. 687/2021: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19671/1

ddistribuovať testy pre zamestnancov vo verejnej službe, štátnych zamestnancov a príslušníkov zamestnaných v služobných úradoch, ktorými sú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Tieto budú distribuované na miestne príslušné okresné úrady podľa dislokácie pracoviska.). 

Ak Vám tento spôsob nevyhovuje, tak môžete využiť na testovanie svojich zamestnancov aj MOM a vzťahuje sa na Vás spracovaný manuál.


 1. Preplatí štát aj samotesty, ktoré budú len nakúpené, ale nebudú použité na testovanie?

 Nie.

ZDROJ: MHSR

Share.

Comments are closed.