sobota, 20 apríla
  • English

Zacielené na prevenciu – inšpektori práce rozdávajú dobré rady

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Inšpekcia práce rozbehla od začiatku júna 2019 veľkú preventívnu akciu zameranú na dodržiavanie povinností v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. V rámci úlohy sa inšpektori práce budú usilovať kontrolovaným subjektom vysvetliť ako účinne dodržiavať predpisy v oblasti BOZP. Na bližšie ozrejmenie problematiky prevencie budú využívať aj propagačné materiály Národného inšpektorátu práce, ako sú napríklad letáky, brožúry a ďalšie odborné publikácie. Cieľom úlohy je pomôcť podnikateľským subjektom zorientovať sa v požiadavkách predpisov v oblasti BOZP, ktoré sa vzťahujú na ich činnosť a ozrejmiť im danú problematiku. Inšpektori práce sa pri výbere kontrolovaných subjektov budú zameriavať predovšetkým na malé a stredné podniky, resp. na novovzniknuté firmy, ktoré patria z hľadiska BOZP medzi najrizikovejšie.

„Od 3. júna začíname preventívnu akciu v rámci všetkých krajov Slovenska. Inšpekcia práce v roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 eviduje pokles smrteľných pracovných úrazov o viac ako 50 percent a pokles závažných pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví o takmer 40 percent, pričom v roku 2018 sme zaznamenali historicky najnižší počet závažných pracovných úrazov. Tento vývoj je pre inšpekciu práce výzvou ale aj záväzkom do budúcnosti. Práve preto sme sa rozhodli ešte aktívnejšie pôsobiť v oblasti prevencie a  zaradiť do inšpekčnej činnosti previerku zameranú na prevenciu,“ uviedol k tomu Ing. Karol Habina, generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce.

Inšpektori práce poskytnú kontrolovaným subjektom poradenstvo, ako čo najúčinnejšie zistené nedostatky odstrániť a aké opatrenia vykonávať na predchádzanie vzniku nebezpečných udalostí. Avšak v prípade závažných porušení predpisov o BOZP, alebo v prípade takých porušení, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu života a zdravia zamestnancov budú inšpektori práce nekompromisní. Aj touto cestou chceme posilniť kultúru BOZP v kontrolovaných subjektoch.

Zdroj: www.ip.gov.sk

Share.

Comments are closed.