Záruky a poistenia

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Naša spoločnosť je poistená u renomovanej poisťovacej spoločnosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou (zodpovednosť za škody na majetku, živote a zdraví spôsobené tretej osobe dodávanými činnosťami a službami). Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou je uzavretá na činnosti našej spoločnosti uvedené v obchodnom registri mimo nakladania s odpadmi.
Naša spoločnosť je poistená proti:

Majetok:
 – škoda na majetku, živote a zdraví tretej osoby vo výške 300 000 eur.

Profesná zodpovednosť :
Zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom profesie vo výške 100 000 eur vzťahujúce sa na:
– činnosť bezpečnostného technika,
– činnosť požiarneho technika, špecialista požiarnej ochrany,
– činnosť pracovnej zdravotnej služby.

Share.

Comments are closed.