Závažné priemyselné havárie – Autorizácia MŽP SR

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o., získala v súlade s ustanoveniami § 14 až 16 zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 20 vyhlášky č. 489/2002 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, autorizáciu MŽP SR na vykonanie týchto činností pre iného prevádzkovateľa:
a) hodnotenie rizika,
b) vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy,
c) vypracúvanie a aktualizovanie havarijného plánu,
d) konzultačná a poradenská činnosť v oblastiach podľa písmen a) až c).
 

Spoločnosť BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza, IČO: 36 332 151, Vám týmto oznamuje, že v súlade s ustanoveniami § 13 zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, získala oprávnenie na vykonávanie odbornej prípravy havarijných technikov a špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií vydané MŽP SR.

prílohy:

MŽP SR – rozhodnutie o oprávnení vykonávať odbornú prípravu

MŽP SR – rozhodnutie o udelení autorizície 001-2011-AUT -3.2

Share.

Comments are closed.