Závažné priemyselné havárie

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Spoločnosť BOZPO s.r.o., získala v súlade s ustanoveniami § 14 až 16 zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 20 vyhlášky č. 489/2002 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, autorizáciu MŽP SR na vykonanie týchto činností pre iného prevádzkovateľa:
a) hodnotenie rizika,
b) vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy,
c) vypracúvanie a aktualizovanie havarijného plánu,
d) konzultačná a poradenská činnosť v oblastiach podľa písmen a) až c).

Závažné priemyselné havárie

Share.

Leave A Reply