piatok, február 22
 • English

Ženy a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Muži a ženy nie sú z biologického hľadiska rovnakí (rozdiely v pohlaví) a to isté platí aj o práci, ktorú vykonávajú, o ich pracovných podmienkach a zaobchádzaní zo strany spoločnosti. Takéto rozdiely môžu ovplyvniť riziká, ktorým čelia muži a ženy v práci, a spôsob ich vyhodnotenia a kontroly. 

Existuje niekoľko rozdielov, ktoré ovplyvňujú riziká, ktorým čelia muži a ženy. Ženy:

 • pracujú v osobitných odvetviach a vykonávajú špecifický druh práce
 • nesú dvojitú zodpovednosť, a to v práci aj doma
 • nie sú dostatočne zastúpené na úrovni vedúcich a manažérov
 • z fyzickej stránky sa odlišujú od mužov, aj keď medzi ženami často existuje viac rozdielov než medzi mužmi a ženami, napríklad pokiaľ ide o fyzickú silu
 • vykonávajú prácu, o ktorej sa veľakrát nesprávne predpokladá, že je bezpečná a jednoduchá

Tieto rozdiely často nie sú zohľadnené v postupoch týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia. Pracovná záťaž a riziká súvisiace so stresom, ktorým čelia ženy, sa okrem toho často podceňujú. 

Prístup k BOZP zohľadňujúci rodové hľadisko znamená uznať a vziať do úvahy rozdiely medzi zamestnancami a zamestnankyňami.

Zamestnávatelia:

 • sa môžu zamerať sa zjednodušenie a zaistenie bezpečnosti pri práci pre všetkých
 • môžu zahrnúť rodovú problematiku do hodnotenia rizika
 • sa môžu zamerať na skutočne vykonanú prácu a vyhnúť sa predpokladom o tom, kto a prečo je ohrozený
 • môžu ponúknuť pružný pracovný čas
 • môžu zapájať ženy do rozhodovania o BOZP

Tento prístup je prínosom nielen pre ženy, ale aj pre všetkých zamestnancov.

Zdroj: www.osha.europa.eu

Share.

Comments are closed.