pondelok, 15 júla
  • English

Periodické revízie OOPP (POZ-OOPP)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o.  vám predstavuje široký rozsah nových služieb v oblasti periodických revízií OOPP . Konkrétne sa jedná o nasledujúce služby, ktoré sme pripravili so záujmom zvýšiť vašu bezpečnosť:

  • Periodické kontroly osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) proti pádu z výšky či do hĺbky.
  • Kompletný servis vrátane návrhu a inštalácie záchytných systémov, ktoré vám zabezpečia maximálnu ochranu.
  • Dodanie a inštalácia kotviacich bodov, kľúčových pre vašu bezpečnosť.
  • Dodanie a inštalácia systémov na ochranu pred pádom z výšky (HIS) a systémov na vizuálnu kontrolu bezpečnosti (VIS).
  • Dodanie a inštalácia bezpečnostných samozatváracích dvierok na pracovisku.
  • Vypracovanie evakuačného plánu po zachytení pádu z výšky či do hĺbky.
  • Vypracovanie bezpečných pracovných postupov pre prácu vo výškach.

Vyhláška MPSVaR Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z. v prílohe č. 6 ods. 5.2 stanovuje povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (OOPP) nasledovné:

Periodická kontrola a skúška:

Zamestnávateľ je povinný vykonať periodickú kontrolu a skúšku osobných ochranných pracovných prostriedkov proti pádu aspoň raz za 12 mesiacov.

Skúška po mimoriadnych udalostiach:

Okrem toho musí zamestnávateľ vykonať skúšku po každej mimoriadnej udalosti, predovšetkým po zachytení pádu osoby a po extrémnom namáhaní OOPP v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho bezpečný stav.

Rozsah revízie:

Tieto revízie sa vzťahujú na všetky OOPP, ktoré priamo chránia pracovníka pred pádom. Periodická kontrola a skúška musí preukázať bezchybnosť a funkčnosť každého prvku ochranného systému (postroj, lano, tlmič pádu, karabíny atď.), pričom výsledky sa zaznamenávajú do evidenčnej karty daného OOPP.

Revízia nového vybavenia:

Nové vybavenie je potrebné revidovať prvýkrát po 12 mesiacoch od uvedenia do prevádzky.

Najvážnejšie poruchy OOPP zahŕňajú:

Mechanické poškodenie:

Napríklad zárezy alebo iné formy poškodenia spôsobené vonkajšími mechanickými vplyvmi.

Tepelné poškodenie textilných a plastových častí:

Poškodenie vyplývajúce zo vplyvu vysokej teploty alebo iných tepelných faktorov, ktoré ovplyvňujú textilné a plastové časti OOPP.

Chemické poškodenie:

Vrátane poleptania, korózie a ďalších škodlivých účinkov chemických látok, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť OOPP.

Strata funkcie:

Zahŕňa únavu materiálu, prekročenie životnosti a iné faktory, ktoré vedú k strate schopnosti plniť svoju bezpečnostnú funkciu.

Chýbajúci alebo poškodený identifikačný štítok:

Poškodenie identifikačného štítka, ktorý obsahuje dôležité informácie o OOPP, ako sú normy, dátumy revízií a výrobné údaje.

Tieto typy porúch sú kritické, pretože môžu ovplyvniť účinnosť a bezpečnosť OOPP. Pravidelná kontrola a udržiavanie OOPP s cieľom odhalenia a riešenia týchto poškodení je kľúčové pre zabezpečenie bezpečného pracovného prostredia.

V prípade záujmu o nejakú z našich služieb v oblasti revízií OOPP, je vašou kontaktnou osobou Bc. Oliver Kováč, ktorého môžete zastihnúť na telefónnom čísle +421 917 853 533 alebo e-mailovej adrese poz@boz.sk

Share.

Comments are closed.