Ochrana životného prostredia

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. pre Vás zabezpečí služby z oblasti ochrany životného prostredia (OŽP).

Odpadové hospodárstvo:
– vypracovanie havarijného plánu na nakladanie s odpadom
– vypracovanie evidencie odpadov
– vypracovanie identifikačných listov nebezpečného odpadu
– vypracovanie prevádzkových poriadkov
– riešenie problematiky vyhradených výrobkov
– spracovanie a predkladanie príslušných ohlásení v oblasti OH na základe predložených podkladov
– zastupovanie pred orgánmi štátnej správy
– školenie OH

Vodné hospodárstvo:
– plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku mimoriadneho zhoršenia vôd
– vypracovanie prevádzkových poriadkov
– spracovanie hlásenia o odbere a vypúšťaní odpadových vôd
– plán revízii, údržby a kontrol zariadení
– zastupovanie pred orgánmi štátnej správy
– školenie VH

Ovzdušie:
– preskúmanie a zaradenie zdroja znečistenia ovzdušia
– spracovanie žiadosti k povoleniu zriadenia a užívania zdroja znečistenia ovzdušia
– spracovanie žiadosti návrhu výpočtu emisií zdroja znečistenia ovzdušia
– vypracovanie výpočtu znečistenia ovzdušia
– vypracovanie prevádzkových poriadkov
– spracovanie prevádzkovej evidencie
– zastupovanie pred orgánmi štátnej správy

V prípade záujmu nás kontaktujte.

Share.

Leave A Reply