pondelok, 15 júla
 • English

Ochrana životného prostredia

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. pre Vás zabezpečí služby z oblasti ochrany životného prostredia (OŽP).

Povinnosti firiem v oblasti legislatívy ochrany životného prostredia vyplývajú najmä zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zákona č. 364/2004 o vodách, zákona č. 137/2010 o ovzduší ako aj ďalších legislatívnych noriem.
Nastavíme Vám firemné procesy efektívne, aby ste si splnili povinnosti v oblastiach odpadového hospodárstva, ochrany vôd a ovzdušia. Taktiež Vám založíme evidenciu o odpadoch.

Odpadové hospodárstvo

 • vypracovanie havarijného plánu na nakladanie s odpadom
 • vypracovanie evidencie odpadov
 • vypracovanie identifikačných listov nebezpečného odpadu
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov
 •  riešenie problematiky vyhradených výrobkov
 • spracovanie a predkladanie príslušných ohlásení v oblasti OH na základe predložených podkladov
 •  zastupovanie pred orgánmi štátnej správy
 • školenie OH

Vodné hospodárstvo

 • plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku mimoriadneho zhoršenia vôd
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov
 • spracovanie hlásenia o odbere a vypúšťaní odpadových vôd 
 • plán revízii, údržby a kontrol zariadení
 • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy
 • školenie VH

Ovzdušie

 • preskúmanie a zaradenie zdroja znečistenia ovzdušia
 • spracovanie žiadosti k povoleniu zriadenia a užívania zdroja znečistenia ovzdušia
 • spracovanie žiadosti návrhu výpočtu emisií zdroja znečistenia ovzdušia
 • vypracovanie výpočtu znečistenia ovzdušia
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov
 • spracovanie prevádzkovej evidencie
 • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy

V prípade záujmu nás kontaktujte.

Stiahnite si náš leták:

Share.

Comments are closed.