nedeľa, september 19
 • English

Pracovná zdravotná služba

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spoločnosť BOZPO, s.r.o., Prievidza má vydané Rozhodnutie Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach č. B/2020/4860-EPID-16720 na prevádzkovanie mobilného odberového miesta.  Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva v PDF


Spoločnosť BOZPO vykonáva pracovnú zdravotnú službu (PZS) na základe vydaného oprávnenia č.: OPPL-6109/2007-Oj zo dňa 16.7.2007. 

Máte záujem o služby PZS? Kontaktujte nás:

Bc. Mgr. Andrea Gašparíková – Vedúca oddelenia PZS

Mobil: +421 918 805 871, Email: andrea.gasparikova@boz.sk


Náplň výkonu pracovnej zdravotnej služby :

 • Vykonávame lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci – vstupné, výstupné,
     periodické, mimoriadne a následné.
 • Vykonávame odborné vyšetrenia k výkonu lekárskej preventívnej prehliadky
     vo vzťahu k práci, perimetrické scriningové vyšetrenie – statickým počítačovým 
     perimetrom, EKG, scriningovu audiometriu, spirometrické vyšetrenie, chladové 
     testy podľa Rejska.
 • Vykonávame Fotopletyzmografické vyšetrenie na objednanie aj na základe indikácie
     lekára na priamu platbu.
 • Zisťovanie nebezpečenstiev a hodnotenie zdravotných rizík.
 • Dohľad nad pracovným prostredím.
 •  Školenie zamestnancov na rizikových pracoviskách.
 • Odborné poradenstvo a pomoc.
 •  Zabezpečovanie dohľadu a poradenstva pri projektovaní a výstavbe sociálnych zariadení a
     zariadení na osobnú hygienu.
 •  Zabezpečenie školení z poskytovania prvej pomoci.
 • Pravidelné rozbory príčin vzniku pracovných úrazov v súvislosti s prácou a pracovným prostredím. 
 •  Konzultačné služby.
 • Kvalitný tím zdravotníckych odborníkov po celom území SR.
Pracovná zdravotná služba BOZPO, s.r.o. Vám ponúka možnosť organizovania odborných seminárov a prednášok v spolupráci so zdravotnými pracovníkmi – špecialistami pre požadované druhy činností.

Nadštandardné lekárske preventívne prehliadky:

Cieľom nadštandardných lekárskych preventívnych prehliadok je zhodnotenie aktuálneho zdravotného stavu klienta a odhad rizika chronických ochorení. Vieme Vám zabezpečiť kombináciu vyšetrení podľa individuálnych požiadaviek.

Poskytujeme odborné konzultácie s interným lekárom s 20 ročnou praxou v spolupráci s ďalšími špecialistami.

Obsah nadštandardnej LPP:

 • Odborná konzultácia
 • Krv / cholesterol, LDL, HDL, TAG, sodík, draslík, chloridy, CRP, hsCRP, KO+dif…../
 • Moč chemicky
 • EKG (Elektrokardiografia) – záznamenáva elektrickú aktivitu srdca, umožňuje lokalizovať postihnutie a určiť rozsah postihnutia srdca
 • Spirometria – je meranie objemu pľúc, poukazuje na aktuálny stav a funkciu dýchacích ciest
 • Vizus + perimeter – meranie zrakovej ostrosti + hodnotenie stavu a funkčných zmien zorného poľa
 • Audiometria – je vyšetrenie sluchu
 • Chladový test – diagnostikuje sa ním alergia na chlad
 • Fotopletyzmografia – Táto metóda slúži na vyšetrenie priechodnosti ciev, na odhalenie cievnej vady (upchatie ciev), na odhalenie porúch srdcového rytmu (arytmia) a na vyšetrenie vegetatívneho nervového systému

Cena: 195,00 €

Doplnkové vyšetrenia:

 • Artériografické vyšetrenie
 • Vyšetrenie krvi podľa individuálnych požiadaviek so zhodnotením
 • Sonografia krčných ciev
 • 24 hodinové vyšetrenie tlaku krvi podľa Holtera
 • Vyšetrenie stolice na skryté krvácanie v prevencii rakoviny čreva

Odborné konzultácie poskytuje MUDr. Dana Vavricová, lekár v odbore služby zdravia pri práci, so špecializáciou na vnútorné lekárstvo a certifikátom abdominálna sonografia u dospelých.

Opýtajte sa čokoľvek ohľadne Vášho zdravotného stavu, nadštandardné LPP sú priestorom na zodpovedanie Vašich otázok v súvislosti s Vašim zdravotným stavom.


Máte záujem o služby PZS? Kontaktujte nás:

Bc. Mgr. Andrea Gašparíková – Vedúca oddelenia PZS

Mobil: +421 918 805 871, Email: andrea.gasparikova@boz.sk

 
       
 
Share.

Comments are closed.